Bestyrelsesreferater

Trae

Til stede: Inge Kuhlmann, Søren Nielsen, Poul Kjellberg, Karsten K. Hansen, Steen Hjorth

Afbud: Lene Gommesen, Tina Hansen, Pia Kolle, Carsten Pedersen

0. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendt.

1. Evt. bemærkninger til seneste referat og to-do-liste.

Ingen bemærkninger til referat og to-do-listen gennemgået.

Til to-do-listens pkt. 1 ”Indkaldelse” tilføjes, at mødet den 4/4 afholdes hos Karsten, mødet den 8/8 afholdes hos Søren, mødet den 12/9 afholdes hos Poul, mødet den /11 afholdes hos Tina og endelig at mødet den 9/1 afholdes hos Pia.

2. Nyt fra kasserer m.fl.

Karsten udleverede ajourført medlemsliste. Der er p.t. en kassebeholdning på 2200 kr. og 106.196 kr. på bankbogen (incl. de puljer, vi administrerer).

3. Fællesspisning 20/3.

Spisningen er annonceret i Hindsholm-Magasinet. Desuden laves opslag hos Min Købmand, skilt foran forsamlingshuset og der udsendes nyhedsbrev til abonnenterne af dette. Steen sørger herfor.

Steen og Poul har kun mulighed for at være med indtil ca. 18.45, mens Karsten slet ikke kan komme.

Søren overtager kassen – og alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer opfordres til at planlægge aftenen, så de kan hjælpe med opvask og rengøring. VIGTIGT at Tina får besked, hvis man ikke kan hjælpe til.

4. Forslag om udstilling med gamle Hindsholm-malere.

Lokalrådet bakker op bag Lokalarkivet og Steens forslag om at lave en udstilling med gamle Hindsholm-malere i forsamlingshuset. Der er sat et stykke i Hindsholm-Magasinet, hvor Hindsholmere opfordres til at stille evt. malerier til rådighed for udstillingen. Denne opfordring vil snarest blive gentaget i dagspressen.

Lokalrådet kan assistere med opstilling af udstillingsvægge. Lokalarkivet laver små tekster om kunstnerne.

Det foreslås, at Forsamlingshuset involveres – og at de kan stå for entre og salg (kaffe, vand….) for at få lidt penge i husets slunkne kasse. Steen snakker med Lokalarkivet herom og kontakter Forsamlingshuset.

5. Opsamling på møde om Mesinge Forsamlingshus.

Skuffelse over at ikke flere mødte op – men enighed om, at der kom mange gode idéer frem, som nu afventer at forsamlingshusets bestyrelse tager næste initiativ. Vi kunne evt. tilbyde at medtage et ark med en række konkrete opgaver, som huset ønsker hjælp til at løse, når vi næste gang uddeler Hindsholm-Magasinet. Modtagerne kunne så melde sig og være med til at læse konkrete opgaver.

I øvrigt skal Lokalrådet forsøge at lave arrangementer i huset, så flere får oplevelse af, at huset bruges.

6. Affaldsindsamling 20/4.
Vi er tilmeldt Dansk Naturfredningsforenings indsamling. Affaldsindsamlingen er nævnt i Hindsholm-Magasinet og alle bestyrelsesmedlemmernes tlf. er nævnt og det forventes, at man tager imod tilmeldinger og går forrest den 20/3. Steen kontakter kommunen og aftaler afhentning af indsamlet affald. Både Dalby og Viby arrangerer også indsamlinger. Steen kontakter Mesingeskolen vedr. deres evt. medvirken.

7. Orientering om arbejdet med Holmens Dag.

Orientering om det igangværende arbejde givet. Lokalrådets vigtigste opgave bliver at medvirke til løsning af en lang række praktiske opgaver (sammen med øvrige lokalråd/beboerforeninger samt andre frivillige). Arbejdet med at finde frivillige vil snarest blive igangsat (Facebook og opslag hos Min Købmand) og omtale i dagspressen.

Husk at reservere lørdag den 9/6.

8. Eventuelt.

Intet af referere.

9. Næste møde.

Næste møde afholdes onsdag den 4. april hos Karsten Kørting Hansen.

Referent: Steen Hjorth

Mesinge Lokalråd bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.