Mesinge Lokalråd inviterer til fællesspisning og generalforsamling i Mesinge Forsamlingshus

torsdag den 17. juni.

Lasange

Fællesspisningen starter kl. 18 - og Diana disker op med lækre pizza'er, lasagne og andet italiensk inspireret mad.

Det koster 90 kr. for voksne medlemmer at deltage i fællesspisning. Skolesøgende børn betaler 45 kr. Ikke-medlemmer betaler 10 kr. ekstra.

Tilmelding (gerne SMS) til fællesspisning senest fredag den 11. juni til en af følgende:

Tina Hansen (28 14 19 10)
Karsten K. Hansen (30 33 67 33)
Inge Kuhlmann (28 73 18 80)
Poul Kjellberg (30 13 20 56)
Pia Kolle (22 76 10 99)
Lene Gommesen (27 29 00 77)
Heidi Simonsen (30 89 15 30)
Kasper Skov Jensen (21 62 71 18)
Steen Hjorth (21 43 07 26)


GeneralforsGeneralforsamlingen starter kl. 19.30. Evt. forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden (Steen Hjorth, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.) i hænde senest 9. juni.

 

Vi glæder os til at se jer
Med venlig hilsen
Mesinge Lokalråd

 

Trae

Deltagere: Karsten K. Hansen, Tina Hansen, Kasper Skov Jensen, Pia Kolle, Poul Kjellberg, Steen
Hjorth

Afbud: Lene Gommesen

Fraværende: Inge Kuhlmann, Heidi Simonsen

0. Godkendelse af dagsorden.
Ingen tilføjelser til dagsordenen.

1. Evt. bemærkninger til referat og to-do-lister (efter sidste møde 12/1)
Ingen bemærkninger til referatet. Til to-do-listens pkt. 5 c) Legepark. Ang. betaling for reparation af hoppepude, har kommunen meddelt, at man ikke vil dække udgifter til reparation, da denne ikke var aftalt med kommunen på forhånd !!!

2. Nyt fra formand/kasserer…..
a) Spærreflade ved indkørsel til Mesinge fra Hindsholmvej. Blandede opfattelser af effekten af det nye tiltag. Steen kontakter kommune/politi mhp. en hastighedskontrol uden for mekanikeren. Vi håber, at spærrefladen vil være med til at reducere hastigheden på Fynshovedvej.

b) Hindsholm-Magasin nr. 2/2021. Magasinet vil være klar til afhentning hos Steen fra den 27/5 kl. 14.

c) Affaldsindsamling. OK opbakning i Salby og Midskov. Skuffende opbakning i Mesinge.
d) Medlemstal/økonomi. Ajourført medlemsliste og økonomisk status pr. 19/5 udleveret. Det besluttes at nedlægge flg. ”kasser”:
Legepark – udgifter (1812,50 kr.) til reparation af hoppepude betales af Mesinge Lokalråd.
Velkommen til Hindsholm – restudgift (999,89 kr.) betales af Udviklingsplan Hindsholm.

Desuden besluttes det, at vi i Hindsholmudvalget skal debatteres om restbeløbet fra Udviklingsplan Hindsholm evt. kan anvendes til dækning af fælles udgifter, f.eks. administration af www. Hindsholm-kalenderen, leje af depot i Dalby m.m.

3. Generalforsamling 2021 17/6 2021
a) Yderlige annoncering på www.mesinge.dk, Facebook, opslag ved Min Købmand og på skilt ved Forsamlingshuset (Steen)
b) Fremlæggelse af regnskab. Årsregnskab for 2020 godkendt af bestyrelsen. Karsten aftaler tid på revisionerne.
c) Input til beretning: Høstmarked 2020, Teamsmøder, Corona……..
d) Valg:

Dirigent: Tom Foged kontaktes herom (Tina)
Bestyrelse: Karsten, Tina, Lene og Pia er på valg. Karsten, Lene og Pia er villige til at modtage genvalg.
Steen kontakter Lene, hvorvidt hun også vil modtage genvalg.

Suppleant: Heidi har meddelt, at hun ikke ønsker genvalg, hvorfor der skal findes en ny suppleant.

4. Fællesspisning 17/6 2021.
Aftale om pizza m.m. er lavet med Diana (Steen) og forsamlingshuset er reserveret (Tina). Arrangementet er annonceret i det nye Hindsholm-Magasin – og vil blive omtalt på www.mesinge.dk, Facebook, opslag ved købmanden og på skilt ved forsamlingshuset.
Tilmelding til bestyrelsen senest 11. juni. Besked om modtagne tilmeldinger til Tina.

5. Orientering om proces med at opsætte nye legeredskaber i Hindsholm Legepark.
Udgifter til indkøbte redskaber: klatrerør 10.600 kr., legehus 15.007,50, klatretag 32.500 kr. I alt 58.107,50 kr.
Finansiering: Kerteminde Kommune har givet tilsagn om 30.000 kr. Restbeløb fra købmandsdonationen 25.517,15 og tilskud fra Mesingeskolen 5.000 kr. I alt 60.517,15 kr.

Heidi har indhentet pris på gravearbejde og sand. Martin Kuhlmann billigst (5.000 kr.)
Restbeløb udover kendt finansiering betales af Mesinge Lokalråd. Det drejer sig om ca. 2.000 til gravearbejdet samt indkøb af pæle og beslag til klatrerøret.

Steen redegjorde for forløbet om byggetilladelse, som via en god mand i kommunen er afleveret til behandling medio april. Det er efterfølgende oplyst, at vi skal forvente en behandling på 2-4 mdr. !!!

Kasper tilbyder at gå i gang med at samle legehuset fra Kompan – og kontakter Heidi herom.

Der siver luft ud af hoppeborgen. Steen kontakter leverandøren ang. et reparationssæt. Per Jensen (pedel) har lovet af foretage evt. reparation.

6. Landsby Make Over 2021.
Steen oplyser, at der kun er kommet to ansøgninger til Kerteminde Landsbyråd, som begge vil modtage tilsagn om tilskud. Desuden åbnes der for yderligere ansøgninger (aftales endeligt på Landsbyrådsmødet den 27/5).

7. Orientering om Høstmarked og Holmens Dag.
Begge arrangementer afvikles lørdag den 11/9 i og ved Holmens Hus i Martofte. Forslag til deltagere i debat: de 4 oplagte borgmester-kandidater. Forslag til taler: Pia Jette Hansen (leder af Østre Gasværk eller Bellevueteatret, men sommerhus på Hindsholm). Tina forsøger at finde flere oplysninger om hende.
Alle opfordres til at reservere dagen, da der bliver brug for en del hjælp.
Næste møde i styregruppen afholdes mandag den 7/6 kl. 17 (!!) i Holmens Hus. Udover Steen deltager Karsten og Kasper.

8. Nye tilflyttere.
Ingen aktuel viden om nye tilflyttere.

9. Næste møde
Næste møde aftales til mandag den 28/6 kl. 19.30 hos Kasper.

Referent: Steen Hj.

 

Affaldinds

 

Uanset Corona-restriktioner eller ej opfordrer Mesinge Lokalråd så mange som muligt til at deltage i den årlige affaldsindsamling langs vejene i Mesinge, Midskov, Gabet, Tårup og Salby.

Årets affaldsindsamling finder sted fredag den fredag den 16. april kl. 16 – 18.

Tilmeld dig hos den person/det sted, hvor du vil give en hånd med.

Mesinge:

Poul Kjellberg (30 13 20 56), Karsten K. Hansen (30 33 67 22), Inge Kuhlmann (28 73 18 80) eller Heidi

Simonsen (30 89 15 30)

Salby:

Tina Hansen (28 14 19 10)

Taarup:

Lene Gommesen (27 29 00 77)

Midskov/Gabet:
Pia Kolle (22 76 10 99), Kasper Skov Jensen (21 62 71 18) eller Steen Hjorth (21 43 07 26)

Efter endt arbejde er Lokalrådet vært ved en øl/vand.

Indsamlingen foregår udendørs og i små grupper.

Mesinge Lokalråd bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.