§1 Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Mesinge Lokalråd. Foreningen er hjemmehørende Mesinge Sogn, Kerteminde Kommune.


§2 Foreningens formål.

Foreningens formål er at fremme det arbejde, der gennem samarbejdet mellem lokalområdets beboere, politikere og myndigheder, gøres for at bevare og videreudvikle lokalsamfundene og disses fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder og værdier. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.


§3 Medlemmer.

Som medlemmer optages 
a. husstande
b. enkeltpersoner 
c. foreninger
d. virksomheder (inkl. husstand) 
som vedkender sig nærværende vedtægter og betaler det fastsatte kontingent.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis særlige forhold giver anledning hertil. En sådan beslutning kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for udelukkelsen. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.


§4 Foreningens drift og kontingent.

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves én gang årligt. 

Foreningens drift finansieres af medlemmernes kontingent, tilskud fra Kerteminde Kommune samt evt. andre indtægter.

Et eventuelt overskud skal tilfalde foreningen til anvendelse inden for folkeoplysningslovens område.


§5 Foreningens ledelse.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.


§6 Generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af januar måned.Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent og referent. 
  2. Bestyrelsens beretning. 
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
  4. Fremlæggelse af foreningens budget for det kommende år til orientering. 
  5. Indkomne forslag. 
  6. Fastsættelse af kontingent. 
  7. Valg:
  - Lige år: min. 2 og max. 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 regnskabskontrollant. 
  - Ulige år: Min. 3 og max. 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 regnskabskontrollant. 
  8. Eventuelt.

Medlemmerne skal modtage invitation til generalforsamlingen med mindst 10 dages varsel, ligesom generalforsamlingen skal annonceres på foreningens hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer over 15 år er stemmeberettigede. 

Tilstedeværende forenings- og enkeltmedlemmer har hver én stemme, mens tilstedeværende husstands- og virksomhedsmedlemmer har indtil 2 stemmer, hvis min. 2 personer pr. husstand eller virksomhed er til stede.

Valgbare er alle, som har stemmeret og er tilstede på generalforsamlingen eller skriftligt har givet tilsagn om at modtage valg.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen) - ved vedtægtsændringer kræves dog at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringsforslaget.
Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret). Driftsregnskab og status skal afleveres til foreningens regnskabskontrollanter senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen beslutter det, eller når mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt ønske herom med forslag til dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter at ønsket er fremsat over for bestyrelsen og varsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§7 Bestyrelsen sammensætning, opgaver og øvrige virke.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 personer.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer samt regnskabskontrollanter vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Hvis et bestyrelsesmedlem flytter fra sognet, udtræder vedkommende af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer kan efter eget ønske når som helst udtræde af bestyrelsen. I sådanne tilfælde indtræder suppleanten i bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Formand og kasserer skal være fyldt 18 år.

Bestyrelsen varetager medlemmernes interesser og er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsen er tilstede. 
Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at mindst halvdelen af bestyrelsen stemmer for et forslag.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger, som godkendes af bestyrelsen - senest med næste møde.

Såfremt det forlanges af Kerteminde Kommune skal der hvert år udarbejdes en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives. Bestyrelsen er ansvarlig over for Kerteminde Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

 

§8 Tegningsret og hæftelse.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. 

I tilfælde af køb, salg eller pantsætning af fastejendom samt ved evt. optagelse af lån, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen modtager efter folkeoplysningsloven, hvis et evt. tilbagebetalingskrav opstår på baggrund af en retsstridig handling eller udeladelse, der kan betegnes som forsætlig eller uagtsom. 

Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven. For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen og har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§9 Foreningens ophør.

Beslutning om foreningens ophør skal ske på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling på samme måde som vedtægtsændringer. Evt. forslag om foreningens ophør skal være nævnt i indkaldelsen til generalforsamlingen.
I tilfælde af opløsning afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af foreningens evt. formue til almennyttige og kulturelle formål i Mesinge Sogn.

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på den bekræftende generalforsamling 30/1 2003.
Ændringer: 
På generalforsamlingen 25/1 2006 er der foretaget ændring i §3.
På generalforsamlingen 25/1 2012 er der foretaget ændring i §6.
På generalforsamlingen 27/1 2015 er der foretaget ændringer i §1, 3, 4, 6 og 7.