Trae

Til stede: Tina Hansen, Ina Myrhøj, Pia Kolle, Poul Kjellberg, Steen Hjorth, Kasper Skov JensenAfbud: Lene Gommesen, Karsten Kørting Hansen og Hans Henrik Olesen

0. Godkendelse af dagsorden
Ingen bemærkninger til dagsordenen.

1. Evt. bemærkninger til referatet fra seneste møde 12/1 (referat ligger på www.mesinge.dk) samt medsendte to-do-liste 2021-2022 nr. 7)
Der var ingen bemærkninger til referat eller til to-do-listen. Steen udfærdiger opdateret to-do-liste som vedlægges referatet.

 2. Gennemgang af Forretningsorden
Steen gennemgik forretningsordenen og alle vedtog den.

 3. Konstituering

Valg af formand blev Steen Hjorth.

Valg af kasserer blev Karsten Kørting Hansen.

Valg af sekretær blev Pia Kolle.

Valg af repræsentant og suppleant til Kerteminde Landsbyråd. Tina Hansen fortsætter som suppleant og Steen Hjorth som repræsentant.

Valg af repræsentanter til Hindsholmudvalget blev Kasper Skov Jensen, Karsten Kørting Hansen og Steen Hjorth.

 4. Afholdte arrangementer

4.1. Der har været afholdt landsbykonference den 26. februar 2022. Fra Mesinge Lokalråd deltog Pia Kolle, Tina Hansen og Karsten Kørting Hansen. Det var en spændende dag, og der vil blive nedsat udvalg, som skal arbejde henimod en ny landsbypolitik.

4.2. Der har været afholdt generalforsamling den 8. marts 2022. Inden generalforsamlingen var der fællesspisning. Da der var mandefald fra bestyrelsen, blev referatet skrevet af Kaspers kone, Henriette.

5. Kommende arrangementer
5.1. Affaldsindsamling bliver den 1. april 2022. Det foregår i Salby, Mesinge, Taarup og Midskov.
5.2. Næstkommende Fællesspisning er planlagt til den 26. april 2022.

 6. Planlægning af aktiviteter i det kommende år samt nedsætte diverse udvalg
Fællesspisning er planlagt til at afholdes den 27/9, 15/11 2022 og 31/1 2023 (samtidig med generalforsamlingen).

Tina, Pia og Ina er udvalget for fællesspisningerne.

Generalforsamling er planlagt til tirsdag den 31/1 2023.

Holmens dag og Høstmarked i Viby bliver den 3/9 2022.

Øvrige arrangementer fremgår af to-do-listen nr. 1. – 2022.

 

 7. Fastsættelse af møder for resten af 2022

Bestyrelsesmøder: 17/5 hos Kasper, 23/8 hos Ina og 1/11 hos Steen og 10/1 2023 hos Poul.

 8. Nye tilflyttere

Pia og Lene er ansvarlige for at indhente og pakke velkomstgaver. Velkomstgaverne kan afhentes i Midskov ved Pia.

Dem som kører rundt med Hindsholm magasinet, har samtidig mulighed for at se, om der sker udskiftning og om der er kommet nye borgere til området. Det er derfor også dem, der afleverer velkomstpakker til nye borgere.

 Pia skal ud med 3 velkomstpakker. Poul og Kasper skal hver aflevere en velkomstpakke.

Pia giver besked, når velkomstpakker kan afhentes.

 9. Eventuelt

Poul sørger for at der kommer en sidste hilsen fra Mesinge Lokalråd til Poul Vinds begravelse.

 

 Referent: Pia Kolle