Trae

Referat
af bestyrelsesmøde, onsdag den 10. januar 2024 hos Steen

 

Til stede: Ina Myrhøj, Pia Kolle, Hans Henrik Olesen, Steen Hjorth, Poul Kjellberg, Sanne Harnhorn og Karsten Kørting Hansen

Afbud: Kasper Skov Jensen og Tina Hansen

 

0. Godkendelse af dagsorden

Der var ingen bemærkninger til dagsordenen.

Der er kommet et nyt punkt på dagsordenen. Punkt 8. ”Høringssvar til Kerteminde Kommune”.

 

1. Evt. bemærkninger til referatet fra seneste møde (findes på www.mesinge.dk) samt to-do-liste nr. 3

Der var ingen bemærkninger til referat fra sidste møde.

 

Der var en kort gennemgang af to-do listen. Ingen uløste opgaver siden sidste bestyrelsesmøde.

 

2. Nyt fra kassereren

Der blev orienteret om en modtaget faktura for ”Ophavsretlig krænkelse”, og fremover bruges der kun gratis billeder til opslag. Der kan findes gratis billeder på hjemmesiden pixabay.com. Den modtagne faktura er betalt.

 

3. Evt. bemærkninger til møde med byråd/administrationen den 22/11 2023 (bilag vedlagt indkaldelsen)

Referat fra mødet blev gennemgået. Lokalrådet bakker op omkring opsætning af spejl ved Tavlundsvænget.

Der arbejdes på at blive kaldt ind til et fællesmøde med kommunen og borgere vedr. evt. etablering af ”bypark” og ændringer i lokalplan. Mere herom på vil blive meldt ud på generalforsamlingen.

 

4. Input til kommuneplan:

Den 1. februar 2024 holder Kerteminde Kommune møde om revision af kommuneplan i forhold til landsbyerne. Der var udsendt en PowerPoint med indkaldelsen til bestyrelsesmødet. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at deltage i mødet.

 

Der var lagt op til at bestyrelsen skulle forholde sig til nedenstående spørgsmål med henblik på udvikling af Mesinge og omegn.

  1. Hvad skal fremtidens landsbyer rumme?

Butikker, erhverv, fællesskaber/samlingssteder, kirker, institutioner, skole, boliger til mange forskellige behov (tilflyttere/børnefamilier/ældrevenlige boliger….). Evt. ikke alt i én landsby – men fordelt i flere landsbyer (”landsby-klynge” – f.eks. Hindsholm). Fundament for ”den levende landsby”.

  1. Hvordan skabes et godt landsbymiljø?

Frivillighed, initiativrige sjæle, plads til alle personligheder, inddrage både ydere og nydere, involvere landsbybeboere i ”pleje/vedligeholdelse” af egen landsby, understøttelse af fællesskaber/frivillighed, adgang til natur.

  1. Hvad gør landsbyerne særlige?

Billige boliger, folk hilser på hinanden, dem som bor der, plads til børnefamilier, højt til loftet (både vertikalt og horisontalt!!)

  1. Hvordan forener man erhverv og boliger i landsbyerne?
    Lokalplan sikrer plads til bolig og erhverv, udnytte nedlagte landbrugsbygninger, mulighed for at integrere bolig og erhverv,
  2. Er der specifikke ønsker til de enkelte landsbyer?

I Mesinge ønskes der et fortov fra kirken til forsamlingshuset, hastighedsdæmpende foranstaltninger, lokaliteter til fællesskaber, sikker adgang til fællesfaciliteter, institutioner………

  1. Er der ønsker til ny afgrænsning af landsbyerne?

Ja vi ønsker at der afsættes plads til kommende udvidelse af Mesinge (laves kommunale udstykning(er)

 

Bestyrelsen er inviteret og det holdes i Munkebo, Troelskærsalen, kl. 16:30. Nærmere info følger.

 

5. Generalforsamling 23. januar 2024

a. Regnskab blev gennemgået af Karsten og det revideres senere i denne her uge.

b. Input til beretning

Vi blev enige om at der skal lægges op til en debat om udvikling af Mesinge.

c. Valg: Kasper Skov Jensen, Poul Kjellberg og Steen Hjorth er på valg. Poul og Steen er begge villige til genvalg. Kasper var ikke mødt til bestyrelsesmødet. Han vil blive spurgt.

Hans Henrik Olesen er på valg som suppleant og er villig til genvalg.

Jørgen Boll er på valg som revisor. Karsten spørger om han er villig til genvalg.

 

6. Viden om tilflyttere

Sanne har en ny lejer som skal have en velkomsthilsen. Der skal afleveres et gavekort til en fællesspisning sammen med velkomstbrevet. Pia udskriver gavekortet og velkomstbrevet til Sanne.

 

Husk altid at give kassereren besked om den nye borger.

 

7. Dato for de næste bestyrelsesmøder

23. januar 2024 kl. 18:00 fællesspisning

31. januar 2024 kl. 19:30 hos Sanne, Lille Salbyvej 96

 

8. Høringssvar til Kerteminde Kommune.

Vi har modtaget en anmodning fra Kerteminde kommune om ombygning af tidligere møbelfabrik til lejligheder.

Det har bestyrelsen ikke indvendinger til. Steen svarer på henvendelsen fra kommunen.

 

9. Eventuelt

Intet under eventuelt.

 

Referent: Pia Kolle