Tilstede: Steen, Carsten, Henrik, Tina, Lea

Fraværende: Benny og Inge

1. Godkendelse af referat: Godkendt

2. Økonomi, medlemstal:

Pt. er der et overskud på ca.10.000 kr. - trods det faldne medlemstal. Efter en drøftelse af eventuel begrundelse, har vi besluttet, at Karsten fremover sender en særlig skrivelse og girokort direkte til firmaer og foreninger, således at opfordringen til medlemskab ikke indeholdes i skrivelsen til private medlemmer.

3. Gennemgang af Hvem-gør-hvad-og-hvornår-listen:

Der er nu rettet op på kvalitet og kvantitet i forbindelse med fællesspisning i forsamlingshuset. Næste fællesspisning er den 14. sep.

Sankt Hans i Mesinge var et succesfuldt arrangement.

Fælles gåture i lokalområdet er en stor succes. Ved sidste tur i Mesinge åbnede kirken dørene, da det regnede voldsomt.

4. Lokalrådets oplevelser i.f.m. årets sommerfest og input til fremtiden:

Dette års sommerfest gav et overskud på ca. 10.000kr, hvoraf de 5000kr er lovet til Hindsholm Håndboldforening. Det skuffende økonomiske overskud og den "minimale" deltagelse gav anledning til en snak om, at tænke mere kreativt bl.a. i invitationen, i forbindelse med børneskuet og inddrage en highlight event. Vi vil fremover droppe aftensmad ( pølser osv.) og evt. rykke datoen til sidst i august.

5. Tomme institutionsbygninger i Mesinge:

Tangloppens tidligere lokaler bruges til busbørnegrupper, som pt. har kontrakt 2 år frem. Steen undersøger om der er mulighed for at nærmiljøets børn må bruge legepladsen.

6. Opfølgning af afholdte fælles Hindsholmmøder:

a. Ved fællesmødet for Stubberup, Viby, Dalby, Drigstrup og Mesinge lokalråd, var der bred enighed om en fælleshjemmeside der videregiver links til de enkelte lokalråd og derudover at der bliver lavet nogle samarbejdsaftaler mellem lokalråd og beboerforeninger.

Der inviteres til offentligt møde d. 27. sep. hvor der er mulighed for at komme med input og ideer´ til aktiviteter i Holmens hus.

Den 31. okt. inviteres der til ide´møde ang. " åbent hus på Holmen", som er et arrangement der løber af stablen i foråret 2012, med henblik på at sætte Hindsholm på landkortet.

b. Der blev drøftet temature f.eks. hvor malede Johannes Larsen...? Og i den forbindelse lavet forslag til " spor i landskabet", hvor det dog påpeges at det er lokalbefolkningens eget ansvar at vedligeholde disse ruter.

7. Evt.:

Skaterrampen er færdig, men mangler godkendes af kommunen. Påtænker indvielse d.19 sep. kl 18.30, hvor Steen i den forbindelse kontakter Jacob ang. en event den dag.

Kirken har taget initiativ til et december kor, der skal øve 3 mandage i november. De vil derefter deltage i en koncertgudsfortjenste søndag d. 4 dec. I forbindelse med denne gudstjeneste vil der blive tændt et juletræ på den lille græsplet foran tangloppen....og måske kikker julemanden forbi. Henrik står for det praktiske.

Ved ønsker om øget trafiksikkerhed eller forslag til forbedring henvises til kommunens hjemmeside, som løbende bliver kontrolleret.

Referent Lea