Skaterrampe.

Der arbejdes på at få uddelegeret vedligeholdelse af rampen. Kunne ske gennem en forældrebestyrelse. Skaterrampens placering, skal stå på hjemmesiden. Øvrig udvikling afhænger af økonomi. Vedligeholdelse kunne gøres overkommligt med såning af græs. Pris herpå undersøges.

Arealet kunne udvikles med petanque og krolf-bane.

Tangloppen.

Omkring inddragelse af arealet til "Mesinge Torv" har der været forskellige ideer oppe. Kommunen er ikke helt afvisende overfor anden anvendelse. Dog anvendes arealet i de næste 2 år af kommunen og der kan ikke i de tidsrum ske anvendelse til andet formål.

Juletræ på Torvet.

Juletræet har været en stor succes. Mange har omtalt det meget positivt. Der kan ske udvikling, f.eks. i form af arrangement af Julemandens ankomst til Hindsholm, Julemarked m.v.

Regnskab (generalforsamling).

Der er noteret en tilbagegang i medlemstal. Det gælder særligt foreninger og firmaer.

Der er ydet tilskud til skaterrampe og der er investeret i lyskæde til juletræet.

Åbent Hindsholm.

Der arbejdes i 3 grupper + en pr-gruppe på at arrangere dagen.

Grupper:

1) Bosætning.

2) Foreninger.

3) Virksomheder.

Der søges lavet et arrangement af hver gruppe, som beskriver hvert af de 3 områder.

Der planlægges ligeledes ekskursioner rundt på Hindsholm.

Hjertestartere.

Inspiration hentet fra Langeland, hvor der er etableret hjertestartere for hver 2 km.

Prisen for en hjertestarter er kr. 20.000. Der skønnes at være brug for 7 hjertestartere hvilket betyder en samlet udgift på kr. 140.000. Hvis 600 husstande vil støtte projektet bliver det en udgift på kr. 233 pr. husstand. Dertil kommer udgift til vedligeholdelse af hjertestarterne.

Generalforsamling:

Det kan ikke nås at indvarsle generalforsamlingen til tiden gennem dagspressen. Dette vil derfor ske samtidig med indkaldelse til fællesspisning.

Fællesspisning.

Blev diskuteret med baggrund i det meget uheldige forløb til Mortens Aften. Der var flere problemer med Mortens Aften. Dels blev der ikke leveret tilstækkeligt med mad. Dette skyldtes at der var nogle deltagere som tog store portioner flere gange, så der ikke var nok til alle. Dette kunne imødegås ved at portionerne blev udleveret i stedet for buffet. Dette vil sikre portionernes størrelse, og at der skulle være nok til alle. Desuden var det et problem, at der ikke var sørget for dessert overhovedet. Forsamlingshuset har taget skridt til at Regitze Rasmussen fremover er den der står for den forretningsmæssige del, således at aftaler fremover forventes overholdt. Forsamlingshusets bestyrelse har gjort klart overfor Regitze, at der fremover skal være stabil kvalitet/mængde til arrangementerne, og at aftaler skal overholdes.

Det blev diskuteret om man skulle hæve betalingen, for at sikre at der var mad nok. Det blev besluttet at fortsætte med den nuværende pris, indtil der igen er etableret en tro på at man ved hvad man kan forvente til fællesspisning.

Endelig var der et problem i forhold til at styre tilmeldingen, idet der var tilmeldt ca 150, og at der reelt ikke var plads til folk. Nogle måtte sidde på scenen. Dels var der ikke mødt bestyrelsesmedlemmer nok op til at det kunne nås at have sat borde og stole op til tiden. Det blev oplevet som meget frustrerende af de (2!) der stod med den umulige opgave. Dette søges imødegået ved fremtidige arrangementer, med klare aftaler om hvem der kommer til klargøring.

Referent: Henrik Aagaard Nielsen