Til stede: Steen Hjorth, Karsten Hansen, Inge Kuhlmann, Benny Dalberg, Henrik Nielsen

Fraværende: Tina Hansen, Lea Abbednæs.

Referat fra sidst: Godkendt.

Kassen: Udgifter til skaterrampe og indtægter via LAG er endnu ikke helt på plads, men det forventes, at der vil være en kassebeholdning på ca. 20.000,-, når sagen er afsluttet i regnskabet.

Hvem gør hvad listen: Henrik har haft kontakt til kommunen og lokalpoliti vedr. juletræ, og der skulle ikke være nogen problemer i at gennemføre ideen.

Der er kommet forslag til Inge om en petanquebane ved trekanten. Der er enighed om, at det vil være en god ide, at have flere aktiviteter på "trekanten". Efter sigende skulle det ikke være ret dyrt, at etablere en sådan bane – Inge undersøger nærmere.

Møde ang. "Holmens Hus": Der var mødt ca. 45 op til mødet i Martofte. Det var et konstruktivt møde, hvor der kom mange forslag til div. aktiviteter. Der blev nedsat et udvalg på 8 personer, som arbejder videre med ideerne. Fra vores lokalråd er Inge med i udvalget.

På fællesmødet for Hindsholms lokalråd/beboerforeninger var der god opbakning til ideen med et "Åbent Hindsholm"-arrangement. Selve arrangementet vil finde sted d. 16. juni, og d. 31. oktober er der informationsmøde på Hindsholm Skolen for alle, der har interesse for ideen. Der er sat annonce i Kerteminde Ugeavis, der er lavet plakater, og der er sendt pressemeddelelse ud.

På fællesmødet blev en fælles hjemmeside debatteret. Det ville være en fordel med bl.a. en fælles kalender og billedarkiv. Det vil være muligt at lave link til "de andres" hjemmesider, men det er også en mulighed, at lave en fælles hjemmeside, hvor hvert råd/forening har sit eget "afsnit". Med denne løsning kunne de nuværende hjemmesider nedlægges, og der vil dermed kunne spares nogle udgifter. Det er forskelligt, hvor langt de forskellige råd og foreninger er med hjemmesiderne, og endelig beslutning om fælles hjemmeside udsættes til næste gang.

På Landsbymødet med kommunen blev der opfordret til at gøre brug af "pedel-ordningen". Aktuelt bruges den i Martofte/Stubberup med tilfredshed.

Kerteminde Kommune har lavet en planstrategi. Den er meget overordnet, og derfor ses der ikke behov for evt. indvindinger. Det bliver mere interessant, når Kommuneplanen skal justeres.

Der fordeles sedler vedr. næste fællesspisning. Benny tager fremover Lille Salbyvej/Tårup, og Karsten og Inge udligner deres to ruter med 20 adresser.

Evt.: Det oplyses, at der ikke kommer til at ske noget nyt på Mesinge Skole de næste 1½-2 år, hvor kommunen har leasingaftale med busser, der skal køre børn hertil fra Langeskov. Mesinge Skole er base for disse børn, når det er dårligt vejr.

Officielt er det ikke mere Michael, der er vært i forsamlingshuset, men i stedet Regitze, som plejer at hjælpe til der. Michael er forsat kok på stedet.

Ref. Inge