Referat af konstituerende bestyrelsesmøde den 28-02-2012.

Referat af generalforsamling den 25-01-2012.

Der var den kommentar, at foreninger kun betaler kr. 100 for medlemskab.

Referat af bestyrelsesmøde den 09-01-2012.

Ingen bemærkninger.

Forretningsorden:

Der vedtages én ændring til forretningsordenen. Tidspunktet for konstituerende møde laves om til ”snarest efter generalforsamlingen.”

Dagsorden til bestyrelsesmøder lægges fremover ind på www.mesinge.dk.

Forretningsordenen vedtaget.

Bestyrelsens konstituering:

Formand: Steen Hjorth

Kasserer: Karsten Kørting Hansen

Sekretær: Henrik Aa. Nielsen (indtil Lea er tilbage)

Øvrig opgavefordeling fremgår af ”Hvem-gør-hvad-og-hvornår”-listen.                

Orientering vedr. møde i Landsbyrådet

Landsbyråret: Åbent Hindsholm 2012:

Landsbyrådet har vedtaget, at støtte projektet med kr.5.000.

Kompetencespørgsmål:

Der blev spurgt til hvornår et spm skulle behandles i landsbyrådet og hvornår det var lokalrådet: Lokale anliggender varetages som udgangspunkt af lokalrådet,medens spørgsmål af mere generel karakter varetages af landsbyrådet. 

Hjertestartere i Mesinge sogn:

Der forventes, at blive brug for i alt 5-6 for at området er dækket rimeligt.

Der forefindes allerede en hjertestarter på lossepladsen. Den er dog monteret inde på selve pladsen, og er derfor kun tilgængelig når lossepladsen.Flyttes ud, så den altid er offentligt tilgængelig.

Der bliver således brug for yderligere 4-5 hjertestartere, for at området skønnes rimeligt dækket.

Pris for en hjertestarter er kr. 20.000 excl moms. Ved opsætning af 5 hjertestartere bliver udgiften til indkøb således, incl. Moms 125.000 kr.

Finansiering:

Der foreslås husstands-sponsorater og firma-sponsorater.

Der foreslås ligeledes, at der kunne tages kontakt til grundejerforeninger.

Det blev foreslået, at der kunne laves et ”Indsamlingsbarometer” ved Spar i Mesinge. Således at alle kan følge med i hvor mange penge der mangler, for at projektet kan sættes i gang.

Det blev foreslået, at firmaer med bidrag på mindst kr. 501 kunne få firmanavnet sat på barometeret. Det samme kunne gælde for husstande, som betaler mindst kr. 501.

Det er under overvejelse at lade bidraget fra firmaer dække 1 års medlemskab af lokalrådet.

Frist for afslutning af indsamling: 15-04-2012.

Orientering om Temature:

Meget tæt på at være færdige. Dog i forbindelse med enkelt rute er der et uafklaret spørgsmål med en enkelt lodsejer. Dette søges løst.

Kort over turene  forventes sat op i maj – juni med forventet åbning den 16-06-2012.

Orientering om Åbent Hindsholm:

Efter koordinerings og statusmøde den 08-03-2012 sker der en intensivering markedsføring gennem pressen.