Referat af generalforsamling i Mesinge Sogns Lokalråd

onsdag den 25. januar 2012.

Antal deltagere: 51

Steen Hjorth bød velkommen og åbnede generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent og referent.

Poul Wind-Hansen valgtes som dirigent. Steen Hjorth som referent

Poul Wind-Hansen konstaterede, at ingen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed.

2. Bestyrelsens beretning.

Beretningen omhandlede bl.a.

Aktiviteter i 2011:

Generalforsamling 26/1 2011

5 bestyrelsesmøder

2 fællesmøder med Hindsholmudvalg

Div. aktiviteter

Fællesspisninger. De fleste gode oplevelser, men Mortensaften forløb utilfreddstillende. Der har efterfølgende været holdt møde med forsamlingshuset om fremtidige arrangementer.

Skt. Hansaften i Mesinge. Godt arrangement og fin opbakning.

På tur med de lokale (i år i Dalby og Mesinge). God opbakning – også trods regnvejr i Mesinge.

Sommerfest. God dag – men for få deltagere. Debat om fremtidige arrangementer.

Medlemstal:

118 (121) medlemmer

6 (10) foreninger

8 (12) firmaer

Div. møder

Ang. Holmens Hus. Offentligt møde afholdt 27/9 2011. Arbejdsgruppe nedsat. Forventet indvielse i april 2012.

Ang. Temaruter. Der arbejdes på etablering af ruter i Viby, Dalby, Martofte og på Skoven. Forventes klar til sommeren 2012.

Ang. Åbent Hindsholm 2012. Offentligt møde afholdt 31/10 2011. Arbejdsgrupper nedsat. Arrangementet planlagt til 16/6 2012.

Skaterrampe

Pris: 111.282,14 kr.

TAK for finansiering til

Kerteminde LAG

Lions Kerteminde

Dalby Gl. Børnehave

Mesinge Sommerfest

og for bænke til

Mesinge Tøm'ren og

Jesper Bergholdt

Håb for fremtiden:

mange brugere

evt. skaterklub

evt. flere aktiviteter på Mesinge Mark (pentanque, krolf.....)

Juletræ i Mesinge

Tak til GF Hindsholm for juletræ.

Tak for stort fremmøde, da træet blev tændt.

Tak for mange venlige ord.

En ny tradition er skabt og der er MULIGHED FOR UDVIKLING.

Hvad angår 2012 forventes ovennævnte aktiviteter forsat – og som en ny aktivitet arbejdes der med undersøge muligheden for at opsætte et antal hjertestartere i Mesinge Sogn. Flere erhvervsdrivende har allerede udtrykt interesse for at være med – og Lokalrådet forventer at opfordre alle i sognet til at indbetale et ekstra beløb sammen med kontingentet for 2012.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Karsten Kørting Hansen fremlagde det reviderede regnskab, som udviser et underskud på 7.870,34 kr. Underskuddet skyldes primært, at Lokalrådet i 2011 har betalt 7.994,63 kr. til Skaterrampen. Øvrige midler til finansieringen af denne, dækkedes af eksterne midler.

Status pr. 31/12 2011 viser en kassebeholdning på 14.574,91 kr.

4. Fremlæggelse af foreningens budget for det kommende år til orientering.

Der planlægges ikke særlige aktiviteter i 2012, som kræver særlige budgetmæssige foranstaltninger.

5. Indkomne forslag.

Bestyrelsen foreslår flg. ændring i vedtægternes §6 Generalforsamlingen.

I de gældende vedtægter står der:

Generalforsamlingen indkaldes i dagspressen med mindst 14 dages varsel.

Denne formulering foreslås ændret til flg.:

Medlemmerne skal modtage invitation til generalforsamlingen med mindst 10 dages varsel, ligesom generalforsamlingen skal annonceres på foreningens hjemmeside.

Vedtægtsændringen vedtaget.

6. Fastsættelse af kontingent.

Uændret kontingent i 2012, dvs. 35 kr. for enkeltmedlemmer, 50 kr. for husstande og 150 kr. for virksomheder og foreninger (incl. husstandsmedlemsskab for virksomshedsejere)

7. Valg:

- Lige år: min. 2 og max. 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 regnskabskontrollant.

Genvalg af Inge Kuhlmann, Henrik Aagaard Nielsen og Steen Hjorth til bestyrelsen.

Genvalg af Poul Olsen som regnskabskontrollant.

Bestyrelsen bemyndiges til at finde evt. suppleant(er) i løbet af året.

8. Eventuelt

Intet af referatføre.