Antal fremmødte: 47

 

 1. Valg af dirigent og referent.
  Poul Wind-Hansen valgt som dirigent og Steen Hjorth som referent.
  PWH konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet ifgl. vedtægterne.

 

 1. Bestyrelsens beretning.

 1. Årets gang i bestyrelsen:
  - Generalforsamling 2014 afholdt 21/1 2014.
  - Der er afholdt 7 bestyrelsesmøder.
  - Benny Dahlberg udtrådt af bestyrelsen p.g.a. fraflytning fra sognet. Erstattet af suppleanten (Eddie
  Rasmussen)
  - Deltaget i/afholdt diverse møder (f.eks. dialogmøde om landsbypolitik, div. møder i Kerteminde Landsbyråd
  og div. møder om Fjordens Dag 2014)
  - Foreningen har i 2014 haft 94 medlemmer (93 i 2013), 4 forenings- (6) og 14 virksomhedsmedlemmer (16)
  - Flg. ”egne” aktiviteter afholdt med god opbakning fra medlemmer m.fl.: Skt. Hansaften i Mesinge, 5
  fællesspisninger, juletræstænding i Mesinge, affaldsindsamling. Desuden har bestyrelsen vedligeholdt
  Skaterbanen i Mesinge og vore 2 ophængte hjertestartere.

 2. Fjordens Dag 2014.
  Bestyrelsen havde besluttet at involvere os i afviklingen af Fjordens Dag 2014 (arrangementet på Gabet) og fornemmede god opbakning fra udstillere m.fl. og konstaterede en tilfredsstillende afvikling – trods færre besøgende – sandsynligvil grundet dårligt vejr. Har mod på at fortsætte i 15, hvor arrangementet afvikles for 25. gang. Tak til udstillere (foreninger, kunstnere m.fl. og Hindsholmskolen).

 3. Aktiviteter i regi af Hindsholdudvalget.
  - Har i 2014 overtaget ”boet” efter Hindsholm Fritidsring, som er blevet nedlagt.
  - Afholdt ”Hindsholm Høstmarked” med deltagelse af 13 ”udstillere” (prof. Fødevareproducenter, vejboder
  og private). God stemning og opbakning. Tak til Mesinge Kirke for positiv medvirken. Håber at have skabt
  en ny Hindsholm-tradition. Markedet gentages den 6. september 2015.
  - Afholdt 4 ”På-tur-med-de-lokale”. Altid med rigtig god opbakning.
  - Endnu ikke nogle fælles aktiviteter i Holmens Hus.

 4. Planer for 2015:
  I regi af Mesinge Lokalråd:
  - Fællesspisninger, Skt. Hansbål, juletræ, hjertestartere, skaterpark, Fjordens Dag, Affaldsindsamling (17/4).
  Desuden har Lokalrådet 25. års jubilæum den 4/4. En eller anden form for markering forventes.

I regi af Hindsholm-udvalget:
- Hindsholm Høstmarked (6/9)
- På-tur-med-de-lokale (13/5 i Dalby, 10/6 i Viby, 12/8 i Martofte og 9/9 i Mesinge), arbejde med den nye
landsbypolitik, arbejde med kort og lokale ture, etablering af Købmandens Venner.
I regi af Kerteminde Landsbyråd:
- div. møder i Landsbyrådet, landsbypolitik.

Under dette punkt også en omtale af tankerne om etableringen af ”Købmandens Venner”. Hvorfor og hvordan. Stiftende møde afholdes tirsdag den 17/2.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

 

 1. Regnskab
  Karsten K. Hansen fremlagde det reviderede regnskab, som udviser indtægter på 11.066,50 kr. og udgifter på 10.529,15 kr. – dvs. et overskud på 537,35 kr. Dog er der et udestående vedr. betaling af husleje for 2 fællesspisninger i 2014. Reelt et mindre underskud. Den aktuelle kassebeholdning er 8.795,49 kr.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Budget for 2015.
  Karsten K. Hansen oplyste, at der ikke var planer om særlige aktiviteter i 2015, hvorfor der ikke fremlægges særligt budget herfor.

  Orienteringen taget til efterregning.

 2. Indkomne forslag.
  Bestyrelsen ønskede en revision af foreningens nuværende vedtægter og fremlagde flg. forslag:

 

§1: Foreningens navn ændres fra Mesinge Sogns Lokalråd til Mesinge Lokalråd.

§3: Oversigten over hvem der kan optages som medlemmer ændres fra a. foreninger, b. husstande og c.
enkeltpersoner til a. husstande, b. enkeltpersoner, c. foreninger og d. virksomheder (inkl. husstand).

§3: Afsnittet om at et medlem kan udelukkes p.g.a. kontingentrestance fjernes helt.

§4: Afsnittet om at udmeldelse skal meddeles foreningens kasserer fjernes helt.
§6: Afsnittet ”Medlemmer med foreningsmedlemsskab har hver 1 stemme og medlemmer med enkeltmedlems-
skab har hver én stemme” ændres til ”Tilstedeværende forenings- og enkeltmedlemmer har hver én stemme,
mens tilstedeværende husstands- og virksomhedsmedlemmer har indtil 2 stemmer, hvis min. 2 personer pr.
husstand eller virksomhed er til stede”.

§7: Afsnittet om at bestyrelsens møder er offentlige og skal varsles med 14 dages frist fjernes helt. Afsnittet om at
der skal føres protokol, som efterfølgende underskrives af bestyrelsen ændres til at der føres protokol over
vedtagne beslutninger, som godkendes af bestyrelsen – senest på næste møde.

 

Forslagene til vedtægtsændringer godkendes.

 

 1. Fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, dvs. 75 kr. for husstande, 50 kr. for enkeltpersoner, 100 kr. for foreninger og 150 kr. for virksomheder.

 

 1. Valg.
  Til bestyrelsen: Genvalg af Karsten K. Hansen, Tina Hansen, Søren Nielsen samt Eddie Rasmussen.
  Valg af suppleant: Valg af Lene Gommesen.
  Valg af regnskabskontrollant:Genvalg af Poul Wind-Hansen.

 

 1. Eventuelt.
  - Steen Hjorth præsenterede det foreliggende forslag til en fælles politik for landsbyerne i Kerteminde Kommune.
  - Det blev foreslået at undersøge om der kan opsættes bænke langs cykelstien rundt om Mesinge.
  - Kommentarer (kærlige) til kvaliteten af årets juletræ i Mesinge.
  - Bestyrelsen blev takket for deres indsats til gavn for sognet og dets beboere.
  - Steen Hjorth rettede en tak til Karen Marie Værnkjær og Frede Schmidt fordi, de holder opsyn med
  skaterparken og til Jørgen Boll, som passer foreningens hjemmeside m.m.
  - Desuden tak til medlemmerne for at bakke op om foreningens aktiviteter og til bestyrelsesmedlemmerne for
  udvist engagement.
  - Afslutningsvis tak til dirigenten for sikker afvikling af generalforsamlingen.

 

 

§1 Navn og hjemsted.

Foreningens navn er Mesinge Lokalråd. Foreningen er hjemmehørende Mesinge Sogn, Kerteminde Kommune.


§2 Foreningens formål.

Foreningens formål er at fremme det arbejde, der gennem samarbejdet mellem lokalområdets beboere, politikere og myndigheder, gøres for at bevare og videreudvikle lokalsamfundene og disses fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder og værdier. Foreningen tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.


§3 Medlemmer.

Som medlemmer optages 
a. husstande
b. enkeltpersoner 
c. foreninger
d. virksomheder (inkl. husstand) 
som vedkender sig nærværende vedtægter og betaler det fastsatte kontingent.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis særlige forhold giver anledning hertil. En sådan beslutning kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for udelukkelsen. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.


§4 Foreningens drift og kontingent.

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves én gang årligt. 

Foreningens drift finansieres af medlemmernes kontingent, tilskud fra Kerteminde Kommune samt evt. andre indtægter.

Et eventuelt overskud skal tilfalde foreningen til anvendelse inden for folkeoplysningslovens område.


§5 Foreningens ledelse.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.


§6 Generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af januar måned.Generalforsamlingen skal have mindst følgende dagsorden: 

 1. Valg af dirigent og referent. 
  2. Bestyrelsens beretning. 
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
  4. Fremlæggelse af foreningens budget for det kommende år til orientering. 
  5. Indkomne forslag. 
  6. Fastsættelse af kontingent. 
  7. Valg:
  - Lige år: min. 2 og max. 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 regnskabskontrollant. 
  - Ulige år: Min. 3 og max. 4 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 regnskabskontrollant. 
  8. Eventuelt.

Medlemmerne skal modtage invitation til generalforsamlingen med mindst 10 dages varsel, ligesom generalforsamlingen skal annonceres på foreningens hjemmeside.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle medlemmer over 15 år er stemmeberettigede. 

Tilstedeværende forenings- og enkeltmedlemmer har hver én stemme, mens tilstedeværende husstands- og virksomhedsmedlemmer har indtil 2 stemmer, hvis min. 2 personer pr. husstand eller virksomhed er til stede.

Valgbare er alle, som har stemmeret og er tilstede på generalforsamlingen eller skriftligt har givet tilsagn om at modtage valg.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen) - ved vedtægtsændringer kræves dog at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringsforslaget.
Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Foreningens regnskabsår følger kommunens regnskabsår (kalenderåret). Driftsregnskab og status skal afleveres til foreningens regnskabskontrollanter senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen beslutter det, eller når mindst ¼ af foreningens aktive medlemmer stiller skriftligt ønske herom med forslag til dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter at ønsket er fremsat over for bestyrelsen og varsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

§7 Bestyrelsen sammensætning, opgaver og øvrige virke.

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5-7 personer.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer samt regnskabskontrollanter vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Hvis et bestyrelsesmedlem flytter fra sognet, udtræder vedkommende af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer kan efter eget ønske når som helst udtræde af bestyrelsen. I sådanne tilfælde indtræder suppleanten i bestyrelsen indtil førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Formand og kasserer skal være fyldt 18 år.

Bestyrelsen varetager medlemmernes interesser og er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsen er tilstede. 
Vedtagelser i bestyrelsen kræver, at mindst halvdelen af bestyrelsen stemmer for et forslag.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger, som godkendes af bestyrelsen - senest med næste møde.

Såfremt det forlanges af Kerteminde Kommune skal der hvert år udarbejdes en beretning, hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives. Bestyrelsen er ansvarlig over for Kerteminde Byråd for anvendelse af det herfra modtagne tilskud, for anviste lokaler m.v. og for regnskab og dokumentation for virksomheden.

 

§8 Tegningsret og hæftelse.

Foreningen tegnes af formanden og kassereren for bestyrelsen eller ved en af disses forfald af formanden eller kassereren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. 

I tilfælde af køb, salg eller pantsætning af fastejendom samt ved evt. optagelse af lån, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for det tilskud, som foreningen modtager efter folkeoplysningsloven, hvis et evt. tilbagebetalingskrav opstår på baggrund af en retsstridig handling eller udeladelse, der kan betegnes som forsætlig eller uagtsom. 

Bestyrelsens medlemmer hæfter i øvrigt ikke personligt for foreningens tilskud efter folkeoplysningsloven. For de forpligtigelser, der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen og har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§9 Foreningens ophør.

Beslutning om foreningens ophør skal ske på en ordinær eller en ekstraordinær generalforsamling på samme måde som vedtægtsændringer. Evt. forslag om foreningens ophør skal være nævnt i indkaldelsen til generalforsamlingen.
I tilfælde af opløsning afgiver bestyrelsen til generalforsamlingen indstilling om anvendelse af foreningens evt. formue til almennyttige og kulturelle formål i Mesinge Sogn.

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på den bekræftende generalforsamling 30/1 2003.
Ændringer: 
På generalforsamlingen 25/1 2006 er der foretaget ændring i §3.
På generalforsamlingen 25/1 2012 er der foretaget ændring i §6.
På generalforsamlingen 27/1 2015 er der foretaget ændringer i §1, 3, 4, 6 og 7.

Mesinge Lokalråd bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.