Antal fremmødte: 53

Dagsorden:

Referat:

1. Valg af dirigent
og referent

Foreslået og valgt: Tom Foged Pedersen

Foreslået og valgt: Steen Hjorth

 

Dirigenten takkede for valget og indledte generalforsamlingen ved at konstatere, at den var indkaldt jf. vedtægterne – og erklærede derfor forsamlingen som lovlig.

2. Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning vedlagt som bilag.

Medlemstal 2017: Husstande 118 + 7 tilflyttere (ikke kontingent 1. år), virksomheder 20, foreninger 7

Stor tilfredshed med de afviklede aktiviteter:

I eget regi: 5 fællesspisninger, Skt. Hansaften, affaldsindsamling, juletræ (herunder stor tak til Elpunkt Fyn for nye lysranker)……..

I samarbejde med andre: Høstmarked, gå-ture, Udviklingsplan Hindsholm, Hindsholm Legepark og Hindsholm-Magasinet.

Formanden opfordrede medlemmerne til

 • at være foreningens øjne og øren og meddele, hvis man konstaterede at nye borgere flyttede til området

 • deltage i de ”På-tur-med-de-lokale”-arrangementer, der hver sommer arrangeres i Mesinge – men også i kommunens øvrige landsbyer

 • at gøre brug af de flagstænger (med flytbare fødder), som Lokalrådet har indkøbt

Ang. næste års aktiviteter:

 • affaldsindsamling fredag den 20/4

 • Høstmarked 2/9

 • Holmens Dag 9/6 og åbning af legepark samme dag

 • Lokalrådet har brug for hjælp til fællesspisninger, til udførelse af div. praktiske jobs.

Mødedeltagerne tog beretningen til efterretning.

3. Regnskab til godkendelse

Karsten K. Hansen fremlagde årets regnskab. Vedlagt som bilag.

Regnskabet viser indtægter på kr. 134.458 og udgifter på kr. 17.596.

Dette beløb indeholder også såvel indtægter som udgifter for de 4 kasser, som Lokalrådet administrerer på vegne af bl.a. Hindsholmudvalget.

Status viser aktiver på i alt 155.818 – inkluderet Udviklingsplan Hindsholm kr. 7.078, gl. byfestkasse kr. 4.276, Fritidsringens gl. kasse kr. 1.189 og Legeparkens kasse 102.000. Desuden et beløb (præmiepenge, øremærket til Hindsholm-Magasinet kr. 5.718. Lokalrådets egen kasse pr. 31/12 2017 er således kr. 38.956,46.

Regnskabet er revideret af Jørgen Boll og Henning Værnkjær.

Mødedeltagerne godkendte regnskabet.

4. Budget 2018

Intet konkret budget fremlagt, da der ikke er planer om særlige udgiftskrævende aktiviteter.

Dette blev af mødedeltagerne taget til efterretning.

5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2018, dvs.

 • Enkeltmedlemmer 75 kr.

 • Husstand 100 kr.

 • Foreninger 100 kr.

 • Virksomheder 200 kr.

7. Valg

Genvalg af Inge Kuhlmann, Poul Kjellberg og Steen Hjorth.

Carsten Pedersen valgt som suppleant.

Jørgen Boll genvalgt som regnskabskontrollant.

8. Evt.

Opfordring til alle om at bakke op om intromøde vedr. Holmens Dag den 6/2 og om møde vedr. Mesinge Forsamlingshus den 28/2.

Tak fra forsamlingen til bestyrelsen for vel udført arbejde.

Tak fra formanden til alle, som har været involveret i det forgangne år.

Tak til dirigenten for veludført job.

Referent: Steen Hjorth

Mesinge Lokalråd bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.