Deltagere: Inge Kuhlmann, Steen Hjorth, Henrik Aagaard Nielsen, Karsten K. Hansen, Ole Andersen, Karen Boll (referent)  Afbud: Ulla Pedersen

1.Godkendelse af referat fra sidste møde, den 27. oktober 2010.

Referatet blev godkendt

2. Gennemgang og ajourføring af ”Hvem gør hvad” listen

Hjemmesiden: Vi er stort set færdige med at gennemgå de enkelte faneblade. De sidste ændringer kan meddeles til Jørgen Boll, der gerne lægger på og retter til. Ang. Virksomheder var der enighed om også at medtage ”udensogns” , hvis ejeren bor i sognet.

Borgermøde: Næste møde afholdes den 20. januar. Steen deltager

Skaterrampe: Tilsagn om 57.500 kr. fra LAG. CVR nummer er bestilt og der skal oprettes NEM-konto. Vi afventer stadig svar på afsøgning sendt til den tidligere børnehave i Dalby. Skriftligt tilbud er modtaget fra Strandgården og der er planlagt et møde med kontaktpersonerne den 13.1 (Steen og Karsten deltager).

Hjertestarter: Afslag fra Trygfonden modtaget i november 2010.

Tangloppen: Gruppen der arbejder for etablering af privat vuggestue har fået afslag på at leje de nuværende bygninger. Aktuel status er derfor ukendt.

På tur med de lokale: Der arbejdes stadig med forslag om fælles foredrag i de fire sogne. De andre lokalråd er ved at udpege deltagere til arbejdsgruppe.

Fællesmøder Hindsholm: Steen refererede fra mødet den 24.11. Der arbejdes stadig med ideen om Holmens Hus. Næste møde er 8. februar hvor Torben Andersen deltager. Emnet bliver trafik- og miljøspørgsmål. Desuden skal der igen drøftes muligheder for en fælles hjemmeside. Dagsorden til dette møde skal sendes til Torben inden mødet. Vores forslag: Hvordan står vi i en trafikplan? Her og nu ønsker hastighedsnedsættelse hvor cykelstien krydser vejen til Tårup. Fra Rieber i Dalby er der stillet forslag om en nedrivningspulje på 3 mill. så faldefærdige bygninger kan fjernes.

3. Planlægning af generalforsamling 26. januar

Aftaler med forsamlingshuset og fremskaffelse af lærred (Ole)

Indkaldelse i Kerteminde Ugeavis den 11. januar. Husstandsomdeling af indbydelser senest den 12. januar.

Steen aflægger beretning nogenlunde som han plejer. Karsten er klar med regnskab. Der skal findes kandidater til bestyrelsesvalg.

4. Evt.:

Snak om hvad der kan gøres for fællesskabet når Tangloppen lukker. Forslag om stort juletræ og maj-stang med tilhørende ”rejsegilder”