REFERAT
af bestyrelsesmøde, tirsdag den 24. august 2010

Deltagere:  
Karsten K. Hansen, Inger Kuhlmann, Ulla Pedersen, Henrik Aagaard Nielsen, Ole Andersen, Steen Hjorth

Afbud:      
Karen Boll

1.    Godkendelse af referatet fra sidste møde.

Pkt. 3 – Steen oplyste, at Turistkontoret ikke havde fundet midler til en informationtavle i Mesinge, hvorfor vi heller ikke har betalt det bevilligede beløb til en sådan.

I øvrigt ingen kommentarer til referatet.

 

2.    Nyt fra kasserer og formand.

Revideret medlemsliste udleveret. Nu samme antal private medlemmer som sidste år (120), 9 foreninger mod 8 sidste år, men 7 færre firmaer end sidste, hvilket sandsynligvis skyldes, at opfordringen til firmaer i år udsendtes sammen med opfordringen til private, hvorfor flere firmaer havde tegnet private medlemskaber. Næste år skal der udsendes en særlig skrivelse til firmaer.

Økonomisk status: Nordfyns Bank: 20.989 kr., kontant beholdning: 1.981 kr. Vi har blandt andet betalt for etablering af den nye fælles hjemmeside www.hindsholm-fyn.dk. Steen snakker betaling med de øvrige Hindsholm-udvalg.

Steen orienterede kort om Sommerfesten, som ender med et overskud på ca. 17.000 kr.

3.    Situationen omkring Tangloppen.

Steen orienterede om forløbet til dato:

Maj/juni: deltog i 2 møder med den nedsatte arbejdsgruppe, som afleverede et forslag til en ændret struktur (Børnehave Bøgebjerg og 0-3 års børnecenter i Mesinge og fælles ledelse med Hindsholmskolen).

August: Børn- og Skoleudvalget beslutter at nedlægge Tangloppen og samle alt i Bøgebjerg.

August: Forslaget sendt i høring.

August: Kontaktes af Tangloppens forældrebestyrelse vedr. deltagelse i borgermøde den 9/9.

Det besluttes, at deltage i dette møde – og medvirke til at udsende invitation sammen med invitationen til næste fællesspisning.

Vi er enige i, at det nuværende børnetal kun berettiger én institution på Hindsholm, men stiller spørgsmålstegn ved

 • om Bøgebjerg kan rumme alle børn – uden at der skal bygges til (Mesinge kan)
 • Bøgebjergs placering  (ekstra transporttid for mange – de fleste kører gennem Mesinge)
 • om kommunen kan garantere buskørsel for de, som måtte have behov herfor
 • trafikforhold i øvrigt (snerydning om vinteren)
 • den reelle besparelse, da kommunen jo fortsat skal betale for bygningerne i Mesinge (som i øvrigt netop er renoveret for ca. 1.4 mill. kr.)
 • om kommunen ”har glemt” planerne om et børnecenter i Mesinge
 • om Bøgebjerg-løsningen er fremtidssikret (hva’ nu, hvis forældre ikke vil transportere børn til Bøgebjerg, men i stedet til Munkebo/Kerteminde. Risikerer vi så pludselig, at der ikke er børn til én institution på Hindsholm?)
 • problemerne i forhold til at få folk til at bosætte sig i Mesinge-området

Det besluttes, at Steen forfatter et læserbrev ang. Lokalrådets holdning til sagen og at fremlægge vores synspunkter ved mødet den 9/9.

4.   Input til fællesmøde ang. Tangloppen.

Behandlet under pkt. 3

 5.   Input til møde vedr. bosætning.

Der afholdes møde om bosætning m.m. på Rådhuset torsdag den 9/9 kl. 16.00. Steen deltager, men andre interesserede er velkomne.

Steen indsender følgende punkter til mødet:

 • Kan/vil kommunen foretage særlige prioriteter for at tilskynde til bosætning i landsbyerne? Hvordan får vi rejst denne debat?
 • Kan/vil kommunen gøre noget for at gøre det muligt for mindre erhvervsdrivende at bosætte sig i landsbyerne?
 • Kan/vil kommunen gøre noget for at sikre byggegrunde?
 • Kan landsbyerne selv gøre noget for at gøre det attraktivt for nye at flytte ind i de relativt mange huse, der allerede er til salg?
 • Hvad kan der gøres for at ”fremtidssikre” min. den nuværende busordning?
 • Hvad kan der gøres for at sikre skole, børnehave(r), pasningsmuligheder…?
 • Hvad kan der gøres for at fremme sociale mødesteder (ex. ”Holmens Hus” el. lign.)

 6.   Evt. input til kommende møde i Landsbyrådet.

Den udsendte dagsorden til mødet den 25/8 gennemgået. Henrik deltager i mødet.

 7.   Næste fællesspisning.

Næste fællesspisning afholdes onsdag den 22/9. SH laver invitation, som uddeles i weekenden 28.-29. august eller senest 1. september.

 8.   Hvem-gør-hvad-og-hvornår-listen.

Den aktuelle liste gennemgået og følgende tilføjet:

På næste bestyrelsesmøde skal vi snakke ajourføring af hjemmesiden.

Ca. 100 overværede Skt. Hansbålet i Mesinge. Fint med musikalsk indslag.

 9.   Eventuelt.

Karsten foreslår Mariann Fischer Boel som evt. foredragsholder til kommende arrangement. Opbakning hertil. Karsten kontakter hende.

 Referent: Steen Hj.