Referat
Lokalrådsmøde onsdag den 5. maj 2010.

Deltagere: Karsten Kørting Hansen, Inge Kuhlmann, Ulla Pedersen, Henrik Aagaard Nielsen, Steen Hjorth

Afbud: Karen Boll, Ole Andersen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet godkendt. Underskrives på næste møde.

2. Nyt fra kassereren.

Indestående + kontant beholdning ca. 22.000 kr.

Ajourført medlemsliste udleveret. P.t. 111 medlemmer og 11 firmaer. Der udsendes snarest (KKH) skrivelse om medlemskab til foreninger, hvor disse tilbydes mulighed for adgang til hjemmeside (kalender + nyheder).

KKH rykker de firmaer, der endnu ikke har betalt. KKH har konstateret, at der er en udskiftning på ca. 30% i medlemsskaren, så der er mulighed for flere medlemmer med tiden.

3. Orientering fra formanden.

Møde som fortsættelse på borgermødet den 2/2 i Dalby afholdes den 6/5 på Kerteminde Rådhus, hvor interesserede er inviteret til at arbejde videre med idéerne fra borgermødet. I forbindelse hermed oplystes det, at der allerede er igangsat arbejde med etablering af temaruter (Kresten Kold og malertur). Desuden arbejdes der med opsætning af turistinformationer i Mesinge og på Fynshoved. I den forbindelse besluttes det at bevillige kr. 5.000 til etablering af disse.

4. Skaterrampe.

Ansøgning sendt til kommunen og kvittering for modtagelse modtaget. Ansøgningen er i første omgang sendt til Børn- og Ungeforvaltningen m.h.t. placering af rampen. Senere videresendes den til Miljø- og Kulturforvaltningen for tilladelse til bygning af rampen. Når disse tilladelser er kommet, sendes ansøgning(er) om finansiering til fond(e).

5. Seniorbofællesskab.

Der arbejdes på at afholde møde i september med deltagelse af boligforening og repræsentanter fra eksisterende bofællesskaber. Der skal løbende orienteres om planerne, så interessen for evt. at høre om planerne kan blive spredt. UP og IK arbejder videre med planerne.

6. Mesinge Sommerfest 2010.

SH orienterede om afholdt møde vedr. Sommerfest 2010. Flere foreninger har meldt sig til at afvikle aktiviteter på dagen. Desuden gentages en del af de tidligere aktiviteter. Der samles ind til et endnu ikke bestemt fælles formål.

7. Evt. deltagelse i arbejdsgruppe vedr. Tangloppens fremtid.

Lokalrådet er inviteret til at deltage i en nedsat arbejdsgruppe, der debattere fremtidige børnepasning på Hindsholm. SH har modtaget div. materialer. Om muligt deltager IK i næste møde. Alternativt deltager SH.

8. Aftaler vedr. fællesspisning 19/5.

Invitationer udleveret. Skal være uddelt senest 9/5. HÅN fortæller om canadiske indianere og der er afsked med værtsparret. Samtidig inviteres til Cykeltur den 2/6.

9. Evt. kommentarer til den nye hjemmeside.

Stor ros til Jørgen Boll for arbejdet med at genetablere hjemmesiden, som nu virker igen.

10. ”Hvem-gør-hvad-og-hvornår”-listen.

Listen gennemgået og ajourført. Udsendes snarest til bestyrelsen.

11. Eventuelt.

Intet.

Referent: Steen Hj.