Bestyrelsesmøde i Mesinge Lokalråd

 

13. marts 2010

Deltagere: Steen, Karsten, Henrik, Ole, Ulla, Karen (ref.)

Afbud: Inge

 

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde

 

  1. Økonomisk status: Intet nyt

 

  1. Hvem gør hvad? Listen blev gennemgået. Ulla tovholder for cykeltur. Ole for fællesspisninger. Henrik for Sct. Hansbål, Steen for planlægning af sommerfest.

 

  1. Kerteminde Landsbyråd. Henrik refererede fra sidste møde, hvor lokalplaner og busruter havde været hovedtema. Den nyvalgte borgmester har meddelt hun gerne vil fortsætte samarbejdet med Landsbyrådet. Anskaffelse af hjertestartere bliver lagt ud til de enkelte lokalråd. Vi undersøger priser. Referater af Landsbyrådets møder kan ses på Kerteminde Kommunes hjemmeside.

 

  1. Beboermøde i Dalby, den 4. februar. Steen refererede fra mødet, hvor der havde været en rigtig god stemning. Opfølgningsmødet har endnu ikke været afholdt men der nedsættes 3 arbejdsgrupper med emnerne: Bosætning – Friluftsliv – Udvikling/Markedsføring.

 

  1. Skaterrampe. Karsten har kontaktet de berørte beboere, og alle var positive. Steen retter nu henvendelse til kommunen om grunden.

 

  1. Olle kolle. Ulla har haft kontakt med Else Møller, der mente første trin var at finde 12 interesserede. Der indkaldes til møde den 16. maj (annonceres i Ugeavisen) Ulla finder oplægsholdere inden vores næste bestyrelsesmøde, den 5. maj.

 

  1. Uddeling af invitationer til fællesspisning sammen med girokort senest den 14. marts.

 

  1. Hjemmeside. Jørgen Boll arbejder på af få siden op igen. Det skulle være muligt inden for relativ kort tid. Derefter må vi drøfte, hvor ambitiøse vi skal være med sitet.

 

  1. Evt. Enighed om det ikke kunne betale sig at deltage i konkurrencen om ”Årets Landsby”