DeltagTraeere ved dagens møde: Steen, Heidi, Inge, Poul, Pia, Lene, Tina, Karsten

Fraværende: Kasper (var ved en fejl ikke inviteret til mødet. Formanden beklager)

0. Evt. tilføjelser til og godkendelse af dagsordenen.
Vi har fået en check på 40.000 kr. fra Min Købmand/Bodil/KFI, nogle af pengene er brugt, hvad skal vi bruge resten af pengene til. Dette tages op under nyt punkt 6.

1. Evt. bemærkninger til referatet fra seneste møde (17/6 - findes på www.mesinge.dk) samt gennemgang af to-do-liste nr. 4. Blev gennemgået og der var ingen særlige bemærkninger.

2. Nyt fra formand, kasserer m.fl.

a. Ansøgninger om flexboligtilladelser, Tavlundsvej 71, Tavlundsvej 66, ingen indvendinger til disse ansøgninger.

b. Økonomi, medlemstal. Karsten gennemgik økonomi, bilag blev uddelt med tal på. Medlemstal er lige nu 104 private, 5 foreninger og 20 firmaer. Det er ca. 25 % af de beboere i vores lokalråds-område. Vi diskuterede, hvordan vi måske kunne hverve flere medlemmer i lokalrådet. Vi tænker lidt over det og tager det op på næste møde. Måske vil en flyer være en god idé.

3. Henvendelse fra borger.
Ultimo august blev Steen telefonisk kontaktet af en borger, som havde konstateret, at en nabo var i færd med at fjerne alle levende hegn i skellene ved vedkommendes ejendom. Borgeren spørger, om Lokalrådet kan/vil gøre noget?

Vi fik diskuteret dette punkt, og om dette er en sag, som falder indenfor vores kompetence som lokalråd. Lokalrådet ønsker ikke at blande sig i anliggender mellem enkelte personer, men vi vil gerne støtte op om vigtigheden for at bevare de levende hegn og den biodiversitet disse levende hegn giver – og slå til lyd for, at de levende hegn er værdifuldt for Hindsholms identitet. Det blev forslået at skrive et evt. indlæg om bevarelse/passe på de levende hegn i næste Hindsholm-Magasin. Steen sender indlæg ud til os inden det går i trykken.

4. Afholdte arrangementer:

a) Høst- og Håndværksmarkedet den 6/9. Endnu en succes i år, markedet var godt besøgt og alle var glade og vejret holdt næsten tørt. I år var der åbnet op for Hindholms (kunst)håndværkere kunne deltage ved markedet, så der var en god blanding af både sylterier, grønsager, slagter, kunst og andre hjemmelavede ting fra Hindsholm.

b) Landsby Make Over 2020. Årets aktivitet er afsluttet med Midskov som vinder. Lokalrådet har tidligere bevilliget 5000 kr. til bænke og borde ved den nye petanquebane i Mesinge. Disse penge er endnu ikke brugt, men det besluttes, at de også kan bruges til oprensning af gadekæret.

5. Kommende arrangementer:

a) Fællesspisninger 29/9 og 17/11. Vi aflyser fællesspisning den 29/9 og afventer Corona-situationen, inden vi beslutter om fællesspisningen gennemføres den 17/11.

b) Affaldsindsamling 18/9 gennemføres, da det er udendørs og godt kan forsvares i forhold til Covid 19. Poul og Inge tager sig af Mesinge-indsamlingen. De øvrige medvirker, der hvor de bor.

c) Juletræ i Mesinge samt juletræstænding. Dette fastholder vi indtil videre. Det er den 29/11.

6. Donation fra KFI/Min Købmand.

Mesinge Lokalråd har ved Bodils mellemkomst fået 40.000 kr. fra Min Købmandsfonden/KFI. På opfordring af Bodil, lavede Steen ansøgningen. Vi var heldige, at vi fik tildelt penge fra puljen. Der er på nuværende tidspunkt købt telte og borde til arrangementer, bl.a. Høstmarkedet. Der er ca. 25.000 kr. tilbage, vi talte om, hvad disse penge kunne gå til. Det besluttes, at pengene anvendes i forbindelse med Holmens Legepark, og Tina, Inge og Heidi mødes og kigger på, hvad vi kan lave yderligere for pengene. Vi skal være opmærksomme på, at Kerteminde Kommune har meldt ud om muligheden for at søge midler fra en ny legepladspulje. Vi laver derfor forslag til et projekt på ca. 50.000 kr. – og sender ansøgning til kommunen.

Hvis der skal bruges flere midler ved petanquebanen, må vi debattere muligheden for at bruge Lokalrådets egne midler hertil.

7. Eventuelt.
Vi evaluerede på vores velkomstgave-kasse til nye tilflyttere, der vil fortsat være et medlemskab-indbydelse til lokalrådet (gratis medlemskab det første år) og lækkerier fra vores lokale producenter.

Referent: Heidi Simonsen.