Trae

Deltagere: Steen, Heidi, Inge, Pia, Kasper

Afbud: Karsten, Poul, Lene og Tina.

1. Referat og to-do-liste.
Ingen bemærkninger til seneste referat. To-do-listen gennemgået.

2. Ajourførte medlemstal.
Der blev udleveret en ajourført medlemsliste.

3. Ung i Mesinge.

De inviterede unge mødte ikke op. Deres udfordring er tilsyneladende, at de mangler et sted at kunne samles. Heidi mener ikke, at de nærmeste naboer vil være begejstret, hvis vi får lavet et bålhus på pladsen, hvor skaterrampen tidligere lå.
I stedet besluttes det, at afsætte max. 5000 kr. af egne midler til indkøb/bygning af bord/bænkesæt til vores nye petanquebaneplads. Lige nu er der kun 5 stubbe og en lille bænk at sidde på og ingen borde til stede. De unge bør involveres i bygningen af bænke, så de får ejerskab til området.

4. Henvendelse fra en beboer i Mesinge,
som mener, at der køres alt for hurtigt gennem Mesinge. Foreslår bump eller chikaner. Han har fået svar om Landsbyrådets forslag om 2-1-veje i kommunens landsbyer. Efter en god diskussion besluttedes det, at Lokalrådet mener, at der skal arbejdes videre med 2-1-veje og at der opsættes tydeligere byporte (som på Midskovvej), som signaliserer at man kører ind i byområde.

5. Forslag om etablering af spærreflade,

hvor Hindsholmvejen møder Fynshovedvejen. En spærreflade kan medvirke til at ændre kørselsmønstret i krydset - og måske til at reducere farten hos bilister, der kommer fra Kerteminde. Lokalrådet finder, det er en god idé – og kommunen kontaktes herom.

6. Evt. input til Landsbypolitikken (handlinger i 2021).
Steen orienterede om, hvad der er fokus på lige nu og ud i fremtiden. Har vi noget der skal på, skal det ske her i juni/juli, det skal afleveres lige efter sommerferien.

7. Kommende arrangementer:

a) Skt. Hansbål. Det aflyses i år, grundet Covid 19.

b) Høstmarked. Forventes gennemført den 6/9. Det bliver i år et høst- og håndværksmarked. Nærmere vedr. arbejdsopgaver m.m. tilsendes senere.

c) Tur med de lokale. Gennemføres ikke i år, grundet Covid 19.

8. Åben for tilføjelser.
P-pladser ved kirken. Der har været kontakt til skolelederen fra Mesingeskolen og efterfølgende kommunen (skolechefen). Det er blevet anbefalet, at der fremsendes en ansøgning om ny P-plads gennem skolen.

9. Eventuelt.
Der er nu kommet tilladelse til oprydning af vores gadekær i Mesinge. Vi må sætte arbejdet i gang efter 1. oktober.

Referent: Heidi Simonsen