Deltagere: Poul Kjellberg, Kasper Skov Jensen, Pia Kolle, Inge Kuhlmann, Trae
Tina Hansen, Heidi Simonsen, Steen Hjorth

Afbud: Karsten K. Hansen, Lene Gommesen

Velkommen til Kasper, som ny deltager i Lokalrådet.

1. Beslutninger, som Lokalrådet bedes konfirmere:

a. Aflysning af fællesspisningen tirsdag den 21/4.

Beslutningen tages til efterretning. Der sættes et opslag om aflysningen om ved ”Min Købmand”.

b. Aflysning/flytning af Affaldsindsamlingen den 24/4.

Beslutningen tages til efterretning. Vi forsøger at gennemføre den lokale indsamling fredag den 18. september.

c. Aflysning af Holmens Dag.

Styregruppen har meddelt, at årets arrangement aflyses. Beslutningen tages til efterretning.

2. Kommende arrangementer:

a. Næste bestyrelsesmøde er fastsat til 17. juni hos Inge.

Datoen fastholdes og mødet gennemføres som onlinemøde – eller under de omstændigheder, som Myndighederne tillader.

b. Næste fællesspisning er fastsat til 29. september.
Datoen fastholdes og vi forventer ingen restriktioner til den tid. Tina tjekker forsamlingshus og Diana.

c. Hindsholm-Magasin nr. 2/2020
Skal uddeles senest 24. maj. Magasinet vil være klar til afhentning senest torsdag den 22/5 efter eftermiddagen.

3. Parkeringsforhold i Mesinge. Inge ønsker en snak herom.
I forbindelse med møde om landsby make over i Mesinge, havde flere deltagere spurgt til, om ikke Lokalrådet kunne medvirke til mere ordnede parkeringsforhold på Kirkepladsen, hvor personalet på Mesingeskolen efterhånden fylder temmelig meget. Det besluttes, at Steen kontakter først skolen og efterfølgende kommunen og foreslår en løsning, som går ud på at etablere et antal parkeringspladser ved vejen, der løber parallelt med Midskovvejen. En sådan løsning til kræve flytning af hegnet til den eksisterende boldbane – samt at noget af boldbanen inddrages som parkeringsplads.

4. Orientering om Landsby Makeover (Mesinge, Midskov)

Steen kunne orientere om, at der var kommet 4 ansøgninger – og at dommerpanelet netop havde besluttet, at alle 4 ansøgninger opfyldte kriterierne – og derfor alle kunne gå i gang med deres lokale projekter. Det var endnu ikke afklaret, hvordan den planlagte præsentation af projekterne (planlagt til medio maj) skal foregå under de nuværende forhold.

Pengene vedr. projekterne i Mesinge og Midskov udbetales til Lokalrådet – og udbetalinger aftales med Karsten.

5. Har vi kendskab til tilflyttere, som skal besøges?

Mulige nye modtagere af vores velkomst debatteret og vil blive besøgt.

6. Evt.

Karsten har efterfølgende meddelt følgende:

Vedr. medlemmer:
Private medlemmer 101 (125)
Firmaer 19 (17)
Foreninger 5 (6). Gabets Grundejerforening har indbetalt 500,- kr.

Indestående på bankkontoen: 90.024,70 kr. (incl. Salby-præmie, restmidler 2019-makeover i Mesinge (fra landsbypuljen) og tiloversværende midler fra Udviklingsplan Hindsholm.

 

Referent: Steen Hj.