TraeHansen, Heidi Simonsen, Steen Hjorth, Inge Kuhlmann, Tina Hansen, Poul Kjellberg,
Pia Kolle, Lene Gommesen

0.Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

1. Evt. bemærkninger til referatet fra seneste møde (4/9)samt to-do-listen

Ingen særlige bemærkninger.

2. Evt. nyt fra formand/kasserer m.m.

Spørgsmål fra borger om hvorvidt Lokalrådet burde være orienteret om fældningen af træer på den gamle jernbaneviadukt. Lokalrådet var ikke orienteret og mener heller ikke, at lokalrådet skal orienteres herom. Det er et anliggende mellem kommunen og grundejer.

Kendskab om nytilflyttede??

Der er flyttet nogle ind på Lille Salbyvej 85 og Lille Salbyvej ?, Tarup Østergyde 30, Fyns Hovedvej 199, Tuesgyden 24, Nordre skovgyde 54. Disse skal snarest have en velkomstpakke.

3. Afholdte arrangementer.Deltagere: Karsten K.

Juletræstænding søndag i første advent gik over al forventning. Mange mødte op til arrangementet.


4. Kommende arrangementer.

4.1. Dansk Naturfredningsforenings affaldsindsamling. Vi melder vi os til som vi plejer, det er fredag den 24/4.

4.1 Fællesspisning 21/1, mad og hus er bestilt, så alt i orden.

4.2 Generalforsamling

a. Indkaldelse

Alle har fået Hindsholm-Magasinet før jul, hvor det er annonceret at generalforsamlingen er gen er den 21/1, så det er meldt ud i tide.
Det besluttes endvidere, at giro-kort (årskontingent) uddeles sammen med det næste Hindsholm-Magasin. I Magasinet opfordres der til at man fornyer sit medlemskab via MobilePay eller Netbank.
Der udsendes skrivelse og girokort til firmaer og foreninger.

b. Forslag til dirigent.

Tom Foged-Pedersen bliver forslået.

c. Input til beretning.

Husk bl.a. Landsby-makeover både den er er overstået og samtidig orienteres om en ny landsby-makeover 2020.

Nye borgere får en velkomstpakke fra vores lokale producenter, indeholdende forskellige varer.

d. Præsentation af udkast til regnskab

Udkastet blev præsenteret og det endelige kommer på et senere tidspunkt.

e. Forslag til kontingent 2020

Ingen ambitioner om at ændre kontingentet eller budget.

f. Valg. På valg er Steen, Poul og Inge. (Karsten, Tina, Pia valgt 2019. Søren (valgt 2019) udtrådt i valgperioden er erstattet af Lene, som følger Sørens valgperiode).

Alle er villige til at modtage genvalg.

Suppleant: Nyvalg af en suppleant. Mulig kandidat kontaktes.

Regnskabskontrollant: På valg er Jørgen Boll. Kontaktes vedr. evt. genvalg.

5. Beslutning om tiltrædelse af ny samarbejdsaftale ang. Hindsholm-Magasinet.

Mesinge Lokalråd vil gerne fortsætte samarbejde og underskriver gerne ny samarbejdsaftale.

6. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde (konstituerende møde)

7/2 hos Lene kl. 15.30.

7. Åben for tilføjelser.

Ingen tilføjelser.

8. Eventuelt.

Holmens Dag er godt i gang. Der arbejdes nu med at få panel-debatter og musik på plads og koordineringen af resten forløber også tilfredsstillende.

Landsbymakeover bliver aktuelt igen i 2020 og senest den 15. marts skal forslag til projekter sendes ind.

Det første info-cykel-skilt (penge fra en Landsbypuljen til byforskønnelse) er sat op nede ved viadukten og de to andre skilte modtager vi fra ”De gamle mænd” om 14 dage, hvor de efterfølgende bliver sat op ved den gamle legeplads og ved Kirkeladens P-plads (her har vi stadigvæk ikke modtaget byggetilladelsen, men der rykkes for denne).

Referent: Heidi Simonen