Trae


Deltagere: Karsten K. Hansen, Heidi Simonsen, Steen Hjorth, Inge Kuhlmann, Tina Hansen, Poul Kjellberg
Afbud: Pia Kolle, Lene Gommesen

Godkendelse af dagsordenen: Godkendt

Møde Mesinge lokalråd den 20/11 2019.

0.Godkendelse af dagsorden.

Godkendt

1. Evt. bemærkninger til referatet fra seneste møde (4/9)samt to-do-listen

Ingen bemærkninger til referatet. Næste lokal-møde afholdes hos Steen den 8/1-2020.

2. Evt. nyt fra formand/kasserer m.m.

Der er 42.300 kr. i kassen, 20.000 kr. er stadigvæk midler til udvikling af Hindsholm.

Forslag om betaling med MobilPay ved tilmelding til fællesspisning, grundet kassererens erfaring med øget brug af betaling med MobilPay til fællesspisningerne.

Service på hjertestartere er nu steget til 995 kr. pr. hjertestarter. I dag betaler Lokalrådet for service af den hjertestarter, der står i Nordre Skovpark. Til gengæld er Gabets Sommerlands Beboerforening foreningsmedlem af Lokalrådet og betaler 500 kr. årligt herfor. Grundet prisstigningen på serviceaftalen, foreslås det, at grundejerforeningen i fremtiden betaler 1.000 kr. i medlemskab eller skal de selv stå for servicen af hjertestarteren. Steen kontakter foreningen.

3. Velkomst af nye borgere.

Modtagere af velkomstpakke: Nytilflyttere til sognet og ”seriøse lejere” (potentielt nye medlemmer af Lokalrådet). Vi er hver især ansvarlige for at holde øje med den rute, hvor vi uddeler Hindsholm-Magasiner m.m. Velkomstpakker opbevares hos Lene, der sørger for at pakken er pakket. Når der kun er 1 pakke tilbage, kontakter Lene Pia, som herefter samler materialer til nye pakker. Hvis man observerer tilflytning uden for ”egen” rute, kontaktes den, der er ansvarlig for ruten.

Der skal i fremtiden være et fast punkt på dagsordenen, hvor vi snakker om evt. tilflyttere.

4. Status på registrering af huller i vejene.
Der er sendt billeder og koordinater af hullerne i vores veje til Steen, han sørger for at sende det videre. Der er allerede lagt nyt asfalt på i Taarup.

5. Tilbagemelding fra arbejdsgruppe vedr. evt. ændring af lokalplan for Mesinge.

Der har været afholdt møder i særlig gruppe vedr. evt. ændring af lokalplaner i Mesinge. Gruppens indstilling er, at der ikke ændres i lokalplanerne. Lokalrådet er enige heri, men mener dog, det bør undersøges om en del af delområde 5 (”Vaag’s grund”) kan blive ændret til blandet erhverv og boligområde. Lige nu er det kun erhvervsområde. Vi foreslår samtidig, at man kigger på Krogen-området med henblik på at få lavet lokalplan for området, så der kan bygges boliger.

6. Tilbagemelding om evt. ønsker om 2-1 veje i Mesinge og omegn.

Hvor der er byskilte, vil vi principielt gerne have ovenstående. Oplevelsen er, der til tider køres hurtigt gennem vores landsbyer. Denne holdning medtages til Kerteminde Landsbyråd.

7. Orientering om afholdt møde i Hindsholmudvalget.

Der blev orienteret om flexboligforsøget. Der er ikke så mange der har benyttet sig af dette tilbud og det kan sagtens fortsætte. De fleste boliger er solgt som helårsboliger alligevel.

Vi skønner, at der stadigvæk er brug for et koordinerende udvalg til Holmens Dag, Høstmarked, gå-ture-med-lokale. Indtil nu har Høstmarkedet stort set hvilet i sig selv og Holmens Dag har hidtil været finansieret af kommunale puljer. Hindsholmudvalget foreslår derfor, at hvert lokalråd på Hindsholm indbetaler 1000 kr. om året, derved er der altid lidt penge på kontoen. Mesinge Lokalråd vedtager at betale beløbet, hvis de øvrige lokalråd/beboerforeninger også gør det.

8. Orientering om arbejdet med Holmens Dag 2020.

Vi er i gang og der afholdes Holmens Dag den 6. juni i Martofte. Der er ændret en del på dagen efter evalueringen af sidste Holmens Dag Der bliver nu små scener, ikke så meget musik som sidste år, hvorved der er lidt mere luft i næste års program på ”den store scene” og derfor mulighed for publikum at komme rundt til de øvrige aktiviteter.

9. Fællesspisning (19/11).
Der var 73 voksne og 11 børn. En dejlig aften. Salby fik deres Landsby makeover præmie på 30.000 kr. Jens Gantriss overrakte præmien. Den næste fællesspisning er den 21/1.

10. Årets juletræ.

Juletræet hentes i Midskov. Leif Kuhlmann fælder. Steen hjælper. Vi rejser juletræet lørdag 30. november kl. 10. Steen kontakter skolen ang. strøm. Søndag tændes træet kl. 16. Tina undersøger muligheden for at få en lift til brug ved opsætning af lysranker. Lokalrådet mødes kl. 15.30. Slikposer laver Tina. Julemand OK. Heidi og Inge sørger for guf til de voksne.

11. Åben for tilføjelser.

a) Gode Hindsholm-historier.

Kj.Avis efterlyser input til artikel med gode 2019-historier fra Mesinge-området.

Vi kan foreslå: Landsby Make over deltagelse (Salby, Mesinge, Midskov), stor deltagelse til vore aktiviteter (både lokale og Hindsholm-aktiviteter), Min Købmand som aktivt centrum (nu med stofposer), bibliotek m.m., Mesinge som handelsby (købmand, genbrug, Tropica, Vejboder- og gårdbutikker.

b) Hindsholm magasinet

Hindsholm magasinet ligger klar til afhentning kl. 14 hos Steen på fredag 22. november.

12. Eventuelt.

Midskov er i gang med at rydde op i gadekæret. Busstoppestedet er blevet opdateret og ser nu fint ud igen. Der er blevet sat nogle borde på hjørnet af Nordre Skovgyden og Tuesgyden.

Mesinge, her er de 2 infoskilte i hus, det sidste skilt, som skal stå på P-pladsen ved Mesinge kirke og Kirkeladen, er der nu søgt byggetilladelse til. Der er indsendt ønske om tilladelse til at rydde op i Mesinges gadekær.

Referent: Heidi Simonen