TraeDeltagere: Heidi Simonsen, Steen Hjorth, Inge Kuhlmann, Tina Hansen, Pia Kolle, Lene Gommesen, Poul Kjellberg.
Afbud: Karsten K. Hansen

Godkendelse af dagsordenen: Godkendt

1. Evt. bemærkninger til referat (www.mesinge.dk) og to-do-liste (vedhæftet):

Der er opdateret lokalrådsmøder, så resten af året er planlagt. Tina sørger for forsamlingshuset er booket til de næste fællesspisninger.

Flagstangstoppe er modtaget og sat på vores flagstænger.

2. Evt. nyt fra formand og kasserer
a) kasserer

(Karsten er forhindret i at deltage, men status gives af Steen).

Status for medlemmer i vores lokalråd er dags dato fordelt således: Private 125, 6 foreninger og 17 firmaer.

Indestående på bankkonto: 39.446 kr. Dertil 1.200 i kontanter. Heraf 20.251 kr. reserveret til Udviklingsplan Hindsholm. Modtaget orientering om at brugen af My Shop (MobilPay) pr. 15.10 2019 kommer til at koste 49 kr. om måneden. Det besluttes at fortsætte med My Shop trods gebyret.

Holmens Dag, her skal styregruppen huske at indkræve penge, når de får tilsagn fra sponsorer. I år gik der lidt tid inden pengene blev indkrævet og nogle af sponsorerne havde glemt, at de havde givet tilsagn. Vi fik samlet i alt 4.400 kr. fra sponsorerne. Der er et underskud på ca. 5000 kr. som dækkes af den givne kommunale underskudsgaranti. Høstmarkedet i år gav overskud på ca. 1400 kr. Desuden står der ca. 300 kr. fra tidligere år. Faktura på annoncering er endnu ikke modtaget, men der skal nok opkræves et mindre beløb fra de 4 arrangerende lokalråd/beboerforeninger.

b) formand

1) Høring vedr. ændringer i busruter (Kerteminde Landsbyråd har indsendt samlet høringssvar), hvori det tilkendegives, at vi finder det OK at sløjfe nogle sene fredagsafgange til fordel for en ny rute, som passer til de tider, hvor de yngste elever får fri. Desuden opfordres kommunen til at undersøge behovet for at busruter i ferieperioder sløjfes og i stedet køres som gratis ture for turister – inden endeligt svar herom gives til Fynbus.

2) Forespørgsel om afholdelse af hjertestarterkursus. Vi føler ikke, at der er behov for at afholde kursus på Hindsholm lige nu.

3. Afholdte arrangementer

 a) Holmens Dag 2019, maden skal arrangeres lidt anderledes i forhold til kø i de forskellige madboder. Der skal være lidt pause mellem indslagene fra den store scene, så man også kan nå rundt til de opsatte boder. Ellers var det en fantastisk dag og det var godt besøgt. Vi afholder også Holmens Dag næste år.

b) Skt. Hansbål, der mødte ca. 100 personer op, det var hyggeligt og vejret var med os.

c) På-tur-med-de-lokale i Tårup, det er gået over alt forventning.

d) Høstmarked, der var 4 færre boder end sidste år, der mødte ca. 300 besøgende op. En god dag, vejret holdt næsten tørt.

4. Kommende arrangementer/aktiviteter

a) Holmens Dag 2020, bl.a. orientering om afholdte møder i Hindsholmudvalget samt om afholdelse af inspirationsmøde 23/9. Der arbejdes på at Holmens Dag afholdes den 6. juni, men vi afventer besked om datoer forDalby sportsuge. De kan ikke afholdes samme uge. Holmens Dag bliver igen afholdt i Dalby, det var et godt område og det hele hang godt sammen med boder, foredragsscenen og andre aktiviteter.

b) Fællesspisning 8/10, menuen står på gullasch med kartoffelmos og tilbehør, Sybergkvæg giver kødet til en billig penge, så vi får lokalt kød på buffeten, vi glæder os allerede.

c) Vejinspektion. Hvordan og hvornår?? Der er allerede kommet fem billeder med huller i vores veje fra private personer. Vi i lokalrådet gør det sådan, at hver især tager Hindsholmsmagasinet-ruten rundt og ser på, hvordan vejene beskaffenhed ser ud. Dette skal gøres inden den 6/11. Vi tager et billede og samtidig koordinater eller nøjagtig beskrivelse af stedet, hvis vi finder huller i vejene på de forskellige ruter, disse sendes/gives til Steen.

d) Forslag om ændringer i lokalplaner for Mesinge. Den nedsatte arbejdsgruppe mødes i næste uge. Lokalrådet enige i, at der skal kigges på erhvervsområdet i Mesinge nordøst (ændres så der kan bygges private boliger) samt laves lokalplan for det reserverede jordstykke på Tavlundsvej. Arbejdsgruppens resultater forelægges Lokalråd på vores møde den 6/11.

e) Orientering om landsby makeover. Først tillykke til vinderen, der var ingen tvivl at Salby havde leveret et fantastisk projekt. I Midskov og Mesinge fik de 5000 kr. hver fra Landsbypuljen og i Midskov havde man en arbejdsdag, hvor man malede busskuret og fik ryddet omkring gadekæret og på hjørnet ved den gamle skole, er der sat bord og bænke op for de 5000 kr. I Mesinge er man i proces med at opsætte skilte, der fortæller noget om byens liv og historie.

5. Velkomst af nye borgere (Pia)
Min Købmand, Sybergkvæg, Vejboden, Svalhøj, Bebe juletræer, Nybro frugt, har givet tilsagn om at give gavekort m.m. til velkomstkassen til nye borgere. Steen laver ny velkomstskrivelse samt gavekort på deltagelse i fællesspisning.

Der laves 10 kasser snarest muligt, da vi ca. har fået ca. 10 nye familier i vores område, som modtager denne velkomstkurv. Det bliver et fast punkt på dagsordenen, om der er kommet nye borgere til i vores område.

6. Skaterbanen.
Inge og Heidi finder en dato, hvor vi inviterer byens borger til at hjælpe til at nedlægge det sidste af skaterbanen (det er kun den store skaterrampe, der mangler at skilles ad), resten er placeret på skolen eller kørt på lossepladsen.

7. Åben for tilføjelser.

Heidi søger om tilladelse til at rydde op i byens gadekær, det er hovedsaligt siv, der skal fjernes.

8. Eventuelt. Ikke noget til evt.

Referent: Heidi Simonsen