Antal fremmødte: ca. 55

Dagsorden:

Referat:

1. Valg af dirigent
og referent

Foreslået og valgt: Tom Foged Pedersen

Foreslået og valgt: Steen Hjorth

 

Dirigenten takkede for valget og indledte generalforsamlingen ved at konstatere, at den var indkaldt jf. vedtægterne – og erklærede derfor forsamlingen som lovlig.

2. Bestyrelsens beretning.

Medlemstal 2018: Husstande 129 + 6 tilflyttere (ikke kontingent 1. år), virksomheder 19, foreninger 6

Stor tilfredshed med de afviklede aktiviteter:

I eget regi: 5 fællesspisninger, Skt. Hansaften (aflyst pga. afbrændingsforbud), affaldsindsamling, juletræ ……..

I samarbejde med andre: Holmens Dag, Høstmarked, gå-ture, Hindsholm Legepark og Hindsholm-Magasinet.

Formanden opfordrede medlemmerne til

 • at være foreningens øjne og øren og meddele, hvis man konstaterede at nye borgere flyttede til området

 • deltage i de ”På-tur-med-de-lokale”-arrangementer, der hver sommer arrangeres i Mesinge – men også i kommunens øvrige landsbyer

 • at gøre brug af de flagstænger (med flytbare fødder), som Lokalrådet har indkøbt

Ang. næste års aktiviteter:

 • affaldsindsamling fredag den 29/3

 • Høstmarked 1/9

 • Holmens Dag 1/6

 • Lokalrådet har brug for hjælp til fællesspisninger, til udførelse af div. praktiske jobs.

Mødedeltagerne tog beretningen til efterretning.

3. Regnskab til godkendelse

Karsten K. Hansen fremlagde årets regnskab. Vedlagt som bilag.

Regnskabet viser indtægter på kr. 225.325 og udgifter på kr. 353.570.

Dette beløb indeholder også såvel indtægter som udgifter for de 4 kasser, som Lokalrådet administrerer på vegne af bl.a. Hindsholmudvalget.

Status viser aktiver på i alt 27.592 – inkluderet Udviklingsplan Hindsholm kr. 20.055. Lokalrådets egen kasse pr. 31/12 2018 er således kr. 7.537.

Regnskabet er revideret af Jørgen Boll og Henning Værnkjær.

Mødedeltagerne godkendte regnskabet.

4. Budget 2019

Indtægter:

Kontingenter                  15.000,-

Tilskud, Ktm. Landsbyråd 4.000,-

Ialt                                 19.000

Udgifter:
Foreningens drift       6.000,- *

Service hjertestartere 2.500,-

Hjemmeside               500,-

Juletræ                    1.000,-

Ialt                         10.000,-

* bl.a. tilskud Høstmarked, tilflytterbuketter, leje Frugtlager, kontorhold….

5. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2019, dvs.

 • Enkeltmedlemmer 75 kr.

 • Husstand 100 kr.

 • Foreninger 100 kr.

 • Virksomheder 200 kr.

7. Valg

Genvalg af Karsten K. Hansen, Tina Hansen, Søren Nielsen, Pia Kolle

Lene Gommesen valgt som suppleant for 2 år. Heidi Simonsen nyvalgt som supplement for 1 år (i stedet for Carsten Pedersen, som stoppede efter 1 år)

Henning Værnkjær genvalgt som regnskabskontrollant.

8. Evt.

Steen orienterede om projekt Landsby Makeover og opfordrede alle områder til at deltage.

Ros til bestyrelsen og opfordring til at opfordre andre til at melde sig ind i lokalrådet.

Tak fra forsamlingen til bestyrelsen for vel udført arbejde.

Tak fra formanden til alle, som har været involveret i det forgangne år.

Tak til dirigenten for veludført job.

Referent: Steen Hjorth

Mesinge Lokalråd bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.