Til stede: Inge Kuhlmann, Søren Nielsen, Poul Kjellberg, Karsten K. Hansen, Tina Hansen, Pia Kolle, Carsten
Pedersen, Steen Hjorth
Afbud:Lene Gommesen
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen godkendt.
2. Evt. bemærkninger til seneste referat og to-do-liste.
Ingen bemærkninger til referat.
Ad to-do-listens pkt. 1 Økonomioversigt. Tina mangler at kontakte Lene vedr. skilt over bidragsydere til Legeparken.
Ad to-do-listens pkt. 5 s) Steen har været I kontakt med kommunen ang. gadekær i Mesinge, og har fået oplyst at
kommunen ikke klipper gadekæret, da det ikke længere er en branddam.
Ad to-do-listens pkt. 5 t) Steen har endnu ikke talt med Kåre Harhorn om hans ide om opsætning af skraldespand.
3. Evt. kommentarer til afholdte arrangementer siden sidste møde (12/9).
3.1 Fællesspisning 20/11. Alt forløb planmæssigt. Snak om hvornår fællesspisningen slutter. Enige om, at den slutter
så tæt på 20 som muligt, men at der godt kan siges farvel tidligere, hvis det skønnes at mange er ved at bryde op.
3.2 Årets juletræ. OK afvikling – både opsætning, tænding og nedtagning af træ. Lidt færre til tænding end sidste år.
Lidt problemer med lyskæderne, hvoraf dele måtte udskiftes undervejs. Det er foreslået, at kæderne næste år bindes
fast på reb for at gøre stik mere stabile.
4. Kommende arrangementer.
4.1) Omdeling af invitation, girokort m.m.
Karsten uddelte ruter og girokort til snarlig omdeling. Desuden invitation til generalforsamling, fællesspisning samt
opfordring til medlemskab af foreningen. Husk at notere nummer på girokort på rutelisten, som afleveres til Karsten
straks girokort m.m. er omdelt.
4.2) Fællesspisning 22/1.
Nyhedsbrev er udsendt. Der er ophængt opslag ved ”Min Købmand” og invitationen er lagt på hjemmesiden.
Desuden lægges den på Facebook (Steen) og der er opstillet A-bukke foran Forsamlingshuset. Steen laver også kort
notits i Kj. Netavis. Husk besked til Tina om tilmeldinger senest 18/1. Opstilling m.m. starter kl. 17. Der efterlyses
mopper og klude, hvis vi skal vaske gulv. Steen kontakter Gert Tofte herom.
4.3) Generalforsamling.
Husk omtale af kommunens Landsby Makeover-projekt i beretningen. Forslag om uændret kontingent. Karsten og
Steen laver forslag til budget (ingen særlige ændringer i nuværende aktiviteter).
Skitsen til regnskab for 2018 gennemgået. Kassebeholdning på ca. 7.000 kr.
Karsten, Søren, Pia og Tina er på valg – og er alle villige til at modtage genvalg. Steen kontakter Lene vedr. evt.
genvalg som suppleant. Desuden skal der ekstraordinært vælges endnu en suppleant (for et år), da Carsten P. ønsker
at stoppe. Karsten spørger Henning Værnkjær vedr. evt. genvalg som regnskabskontrollant.5. Hindsholm-Magasinet.
Gennemgang af ny samarbejdsaftale (mellem lokalråd/sogneforeninger og kirkerne på Hindsholm) gennemgået – og
gav ikke anledning til bemærkninger.
Det nye nummer af Hindsholm-Magasinet vil være klar til omdeling ultimo februar. Nærmere tidspunkt meddeles
seneste.
6. Næste møde.
Næste møde afholdes onsdag den 6. februar hos Steen.
7. Eventuelt
Steen lover at genudsende den velkomstskrivelse, vi bruger, når vi byder nye borgere velkomne.
Referent: Steen Hjorth

Mesinge Lokalråd bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.