Til stede: Inge Kuhlmann, Søren Nielsen, Poul Kjellberg, Karsten K. Hansen, Tina Hansen, Pia Kolle, Carsten Pedersen, Steen Hjorth

Fraværende: Lene Gommesen

0. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendt.

1. Evt. bemærkninger til seneste referat og to-do-liste.

Ingen bemærkninger til referat og to-do-listen gennemgået.

2. Nyt fra kasserer m.fl.

Karsten udleverede ajourført medlemsliste. Vi er nu samme antal medlemmer som sidste år.

Der er p.t. en kassebeholdning på 1060 kr. og 100.156 kr. på bankbogen (incl. de puljer, vi administrerer).

Ad pkt. 5 e) Søren oplyser, at vi har fået stillet et fint juletræ til rådighed (Bodil & Aksel, Midskov)

3. Evt. kommentarer til afholdte arrangementer siden sidste møde (4/4).

a) Affaldsindsamling 21/4.

18 voksne og 5 børn deltog i årets indsamling, som blev foretaget i Mesinge, Salby, Midskov og ved Dalbybugten.

I alt blev indsamlet 75,8 kg. affald, 102 dåser og 15 flasker. Alt affald blev afhentet af Kerteminde Kommune.

b) Fællesspisning 24/4.

Lidt færre deltagere end sædvanligt – men eller ok aften.

c) Udstilling med Hindsholmmalere 26,.-27. maj.

Fint arrangement i samarbejde med Forsamlingshuset og Lokalarkivet. Mange besøgende. OK med hjælpere – dog tog ophængning af malerier noget længere tid end forudset. Overskud er gået til Forsamlingshuset. Problem at nogle af ophængspladerne blevv ødelagt af regn. Lions skal kontaktes herom mhp. evt. erstatning.

d) Holmens Dag 9. juni

Fint arrangement i samarbejde med de øvrige lokalråd/beboerforeninger. Økonomien udviser et underskud på 4942,37 kr. – før brug af den kommunale underskudsdækning. Anmodning om udbetaling af denne skal snarest sendes til kommunen.

Passende antal hjælpere til det praktiske – om end nogle først kom på banen i sidste øjeblik.

Hindsholmudvalget har evalueret arrangementet – og er gået i gang med at planlægge næste års aktivitet.

e) Skt. Hansbål 23. juni.
Arrangementet aflyst grundet afbrændingsforbund.

f) På-tur-med-de-lokale i Midskov 8. august

Ca. 50 deltagere havde en rigtig god tur rundt i Midskov – med div. lokalhistorie og havebesøg.

g) Hindsholm Høstmarked 2. september.
Fint arrangement i samarbejde med de øvrige lokalråd/beboerforeninger. Fint vejr og masser af besøgende. Økonomien udviser et mindre overskud (1671,85 kr.) – efter at årets udgifter (annoncering) er dækket af sidste års overskud samt indbetalinger (4 x 500 kr.) fra arrangørerne.

Arbejdsopgaver fordelt på arrangørerne og det praktiske arbejde blev fint udført.

4. Kommende arrangementer.

a) Fællesspisning 25/9.

Invitation er lagt på Facebook og på hjemmeside. Nyhedsbrev er udsendt. Der er ophæng opslag ved ”Min Købmand” og der er opstillet A-bukke foran Forsamlingshuset. Steen overvejer en notits i Kj. Avis. Husk besked til Tina om tilmeldinger senest 22/9. Opstilling m.m. starter kl. 17.

b) Holmens Dag 2019.
Det er besluttet, at næste års aktivitet skal finde sted lørdag den 1. juni.

5. Nyt fra formand/kasserer…..

Steen informerer om, at kommunen har bedt om udtalelse til modtaget ansøgning om flexboligtilladelse til Gabet 15. Henvendelsen er besvaret, at vi ikke havde indvendinger imod en sådan tilladelse.

Karsten uddelte ajourført medlemsliste, som nu viser 129 medlemmer (flere nye indmeldelser efter opfordring herom i seneste Hindsholm-Magasin.

Desuden økonomigennemgang, som viser at kassen p.t. er så godt som tom. Indstående er 21.430,33 kr. - men stort set alle disse midler er forhåndsreserveret til særlige aktiviteter (primært Udviklingsplan Hindsholm) er er midler, som vi administrerer på vegne af Hindsholmudvalget.

Årsagen til ”lavvandet i kassen” er at vi har måttet betale ca. 40.000 kr. til indkøb til Hindsholm Legepark, som altså endnu ikke er fuldt finansieret – men hvor Mesinge Lokalråd har betalt det manglende beløb. Det forventes, at den nedsatte arbejdsgruppe fremkommer med forslag til, hvordan underskuddet kan dækkes ind.

6. Eventuelt.

Intet af referere.

7. Næste møde.

Næste møde afholdes onsdag den 7. november hos Tina.

Referent: Steen Hjorth

Mesinge Lokalråd bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.