TraeTil stede: Inge Kuhlmann, Søren Nielsen, Poul Kjellberg, Tina Hansen, Steen Hjorth

Afbud: Karsten K. Hansen, Pia Kolle, Mona-Lisa Truelsen, Lene Gommesen

  1. Godkendelse af dagsorden.
    Nyt pkt. 5 og 6 tilføjet dagsordenen.

  1. Evt. bemærkninger til referatet fra seneste møde (5/4) og to-do-listen.

Ingen bemærkninger til referatet.

To-do-listen:
Pkt. 2 – Uddeling af invitationer til fællesspisning 25/4: OK
Pkt. 5 d) – På-tur-med-de-lokale – se pkt. 4 c) i dette referat

Pkt. 5 f) – Hjertestartermøder – se pkt. 2 i dette referat

Pkt. 5 j) – information om boligsalg: OK

Pkt. 5 i) – opsætning af flag – se pkt. 3 b) i dette referat

Pkt. 5 n) – sangaften i oktober – der tages intet initiativ.

Pkt. 5 s) – se pkt. 4 a) i dette referat

2. Nyt fra formand, kasserer m.fl.

Formand: orientering om afholdt møde med repræsentanter fra kommunen, museerne og Stubberup Beboerforeninger om fremtiden for Hindsholm Egnsmuseum. Nuværende kommunale tilskud er fjernet og samlingen kan kun videreføres ved hjælp af frivillige. På mødet lovede kommunen at sende et oplæg vedr. kommunens fremtidige involvering, således at man kendte grundlaget for frivilliges evt. fremtidige medvirken til fortsat drift af samlingen. Dette oplæg sendt til Stubberup, men en aftale er endnu ikke indgået.

Orientering om afholdt møde om etablering af evt. hjertestarterforeninger omkring de opsatte hjertestartere.
En stor gruppe af potentielle førstehjælpere ved hjertestop er identificeret flere steder i kommunen – flest på Hindsholm – og p.t. afventes en beslutning i Region Syddanmark, som åbner for at disse kan tilmelde sig som førstehjælpere, som via en app kan alarmeres i tilfælde af hjertestop.

P.t. arbejder Kerteminde Landsbyråd på at nedsætte en arbejdsgruppe, som kan overtage arbejdet med førstehjælpere – og som kan involvere folk i Kerteminde, Munkebo og Langeskov.

Kasserer:

Medlemstal pr. 29.5 (tallene i parentes er 2016) – Private (inkl. gratis): 118 (119), tilflyttere: 7 (1), foreninger: 7 (6), firmaer (20 (21).

Økonomi: kassebeholdning pr. 29.5: 54.789,23, heraf ”bundne midler” ca. 19.500. Kontanter: 3.000 kr. Til disposition: ca. 38.000 kr.

Inge:

Berettede om tre gode oplevelser i forbindelse med besøg til nytilflyttede.

3. Evt. bemærkninger til afholdte arrangementer.

a) fællesspisning 25/4: Fint forløb, mange besøgende.

b) flagning ifm. konfirmation i Mesinge 30/4: ingen problemer med opsætning af flag. Kun skal vi have lave nogle små kiler. Søren kigger på ”sagen”.

c) Lege- og Samlingsmiljø i Mesinge: Tina orienterede om dette arbejde, hvortil kommunen har givet 75.000 kr. og foreløbigt positivt svar fra Fionia Fond om 30.000 kr. Budgettet er på 151.000 kr. (ex. moms). Der pågår arbejde med at søge flere fonde og der er planer om andre initiativer for at skaffe de manglende penge. Arbejdet med at opføre legepladsen skal igangsættes og afsluttes i 2018.

4. Kommende aktiviteter.
a) Udbringning af Hindsholm-Magasinet: Det nye magasin udkommer 1. -2. juni – og vi skal uddele til sommerhuse i 5370. Tina og Poul uddeler på Gabet, Pia uddeler på Fuglsangsvej og på Madehøj og Mona-Lise i Dalbybugten.

b) Skt. Hansaften i Mesinge: Søren meddeler at alt er OK.

c) På-tur-med-de-lokale: Steen har talt med Tom Foged – og han er klar til at gå forrest. Det besluttes, at vi giver en øl/vand til deltagerne.

d) møde med Kerteminde Landsbyråd 7/6: Landsbyrådet holder møde om revision/ajourføring af handlinger i landsbypolitikken og har inviteret lokalråd/beboerforeninger til at deltage med flere repræsentanter ved mødet den 7/6. Inge deltager sammen med Steen. Hvis flere er interesseret, da besked hurtigst muligt til Steen.

e) borgermøde på Hverringe 24/6: afsluttende møde vedr. Udviklingsplan Hindsholm. Ideer til mødet debatteret. Når behov for hjælp kendes, vil Steen kontakte bestyrelsen herom.

5. Mesinge Torv.
Henvendelse modtaget om muligheden for at åbne ind til Mesingeskolens skolegård i sommerperioden. Konkret om at isætte en låge i hegnet ud mod Mesinge Bygade. Skolen foreløbig positiv – men endeligt svar ikke modtaget endnu. Delte meninger i lokalrådet om forslaget – men det besluttes at undersøge, hvad det vil koste at få lavet en låge. Steen kontakter ARP-teknik og får en pris og afventer skolens reaktion.

6. Gaver i forbindelse med fødselsdage m.m.
Debat om, hvorvidt vi skal give mindre gaver til bestyrelsesmedlemmer ved runde fødselsdage o.lign. I givent fald bidrag fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Debat herom – men debatten fortsættes på et kommende møde. Herunder også debat om gaver fra foreningen til andre (f.eks. virksomheder…….).

7. Næste møde
Næste møde er aftalt til onsdag den 13/9 hos Mona Lisa.

Referent: Steen Hjorth

Mesinge Lokalråd bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.