Tilstede: Karsten K. Hansen, Mona Lisa Truelsen, Pia Kolle, Inge Kuhlmann, Poul Kjellberg, Tina Hansen, Søren Nielsen, Steen Hjorth

Fraværende: Lene Gommesen

1. Godkendelse af dagsorden.

Udsendte dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af forretningsorden.

Jf. praksis ændres pkt. 5 således at fristen for at aflevere driftsregnskab og status til regnskabskontrollanterne fra 14 dage før generalforsamlingen til 7 dage.

Med denne ændring vedtages forretningsordenen gældende for 2017.

3. Konstituering jf. forretningsordenen.
Flg. valg blev foretaget:

a) formand – genvalg af Steen

b) kasserer – genvalg af Karsten

c) sekretær – genvalg af Steen

d) repræsentant til Kerteminde Landsbyråd – genvalg af Steen

e) repræsentant til Holmens Hus – genvalg af Inge

4. Evt. bemærkninger til referat og to-do-liste efter sidste møde.

Ingen bemærkninger til referatet af mødet den 6/1.

Der var intet på to-do-listen.

5. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen.

Steen var blevet bekendtgjort med en fejl, vi gjorde på generalforsamlingen. Her genvalgte vi Jørgen Boll som regnskabskontrollant. Jørgen blev nyvalgt sidste år, så det var Henning Værnkjær, som retteligen var på valg.

Vi forsøger at få rettet fejlen ved at kontakte dirigenten og få hans velsignelse til at lave en tilføjelse til referatet, så fejlen rettes. Henning var og er indstillet på at modtage genvalg.

Med denne bemærkning kan bestyrelsen godkende referat.

6. Beslutning om og fordeling af arbejdsopgaver 2017.
Se ”To-do-liste 1/2017”. Udsendt til bestyrelsen.

7. Hjertestarterkursus.

Kerteminde Landsbyråd afholder hjertestarteraften i Holmens Hus den 28/2. Ved denne lejligheder vil der blive efterlyst interesserede til et ekstra kursus m.h.p. at uddanne ”hjerteløbere”, som kan tilknyttes hjertestartere på Hindsholm. Dette kursus arrangeres i samarbejde med Torben Albers, Dalby, som har søgt og fået kurser fra TrygFonden til 2 x 16 personer.

Det besluttes endvidere at undersøge, om det er muligt at flytte hjertestarteren på Sdr. Skovgyde og i stedet hænge den op på den gamle smedje i Midskov. Steen kontakter bygningens ejer og elektriker. Husk lige erkendtlighed til ejeren af bygningen på Sdr. Skovgyde som tak for strøm gennem årene.

8. Arbejdet med Udviklingsplan Hindsholm.

Status på det igangværende arbejde givet. 3. fase er nu igangsat med foreløbigt 36 personer i de 10 nye arbejdsgrupper, som skal arbejde frem til 31/5. Næste – og afsluttende – borgermøde afholdes medio juni.

9. Eventuelt.

Karsten udleverede ny medlemsliste. Tilfredsstillende tilgang af medlemmer, foreninger og firmaer – taget i betragtning at det er mindre en 1 måned siden, at girokort er uddelt.

10.

Næste møde afholdes onsdag den 5/4 kl. 19.30 hos Poul.

Referent: Steen Hjorth

Mesinge Lokalråd bruger cookies til at sikre, at vi giver dig den bedste oplevelse på vores hjemmeside. Hvis du fortsætter med at bruge denne hjemmeside, accepterer du brugen af cookies.