Referat af bestyrelsesmødet d. 9 marts 2011 i Mesinge sogns lokalråd.

Fraværende: Tina Hanse

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 5 januar 2011:

Referatet er godkendt.

2. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 26 januar 2011:

Referatet godkendt

3. Godkendelse af forretningsorden og konstituering:

Ved gennemgang af forretningordenen er der lavet en rettelse under punkt 3, hvor vi har besluttet at dagsorden for lokalrådets møde skal udsendes skriftligt af formanden til alle betyrelsesmedlemmer og suppleanter mindst 7 dage før.

Konstituering:

Formand: Steen

Kasserer: Karsten

Medlem Kerteminde landsråd: Henrik

Sekretær: Lea

4. Fordeling af arbejdsopgaver:

Der er lavet en ny " hvem- gør-hvad-og-hvornår-liste", heri nye datoer for fællesspisning og bestyrelsesmøder.

5.Orientering om igangværende arbejde med øvrige hindsholmudvalg:

Formanden for miljø og teknik udvalget, Torben Andersen, deltog i et møde med øvrige hindsholmudvalg ang. trafiksikkerhed. Det var et informativt møde, med god stemning.

Der bliver arbejdet på en overordnet hjemmeside for hindsholm, bl.a. indeholdende kalender, denne skal dog ikke stå i stedet for de enkelte sogns egne hjemmeside.

6. Orientering om igangværende arbejde med lokalhistoriske arkiver:

"Spor i landskabet" skal etablere forskellige ruter rundt i landet. Her har Steen gjort opmærksom på Hindsholm og håber på at få etableret nogle ruter her.

7. Orientering om etablering af skaterrampe:

Der mangler 50.000 til etablering af den ventede skaterrampe, hvoraf 30.000 fås fra Mesinge Byfest og lokalrådet ligger de sidste 20.000. Venter stadig på svar fra den gamle Dalby børnehave.

8. Orientering om Mesinge sommerfest:

Dette års sommerfest er den 20 august og lokalrådets opgave i den forbindelse, bliver at anoncere og at have ansvaret for bydysten. Festen kommer til at have samme rammer, som tidligere.

9. Uddeling af skrivelser og girokort:

Der er uddelegeret områder for uddeling.

10. Evt:

Henrik informerede om møde i landbyrådet.

- Der havde bl.a. været en redaktør fra Fyens stifttidende, som gjorde reklame for hjemmesiden "Fyens.dk baglandet", her kan man skrive om løst og fast, og dermed få mulighed for at komme på bagsiden af avisen.

-Orientering om landsbypedel.

-Turistforeningen kom med en opfordring til lokalbefolkningen, om at melde sig som lokal guide ved at rette henvendelse til dem.

- Evaluering af Telebussen

- Etablering af Holmens hus i Martofte

Der opstod en snak i bestyrelsen om hvordan vi kan påvirke Hindsholms image, hvilket Henrik viderebringer til næste Landsbyråd.