Generel information om lodsstationen

Ved Gabet, indsejlingen til Odense Fjord, ligger en lille lodsstation som hører under Bælt og Fjord lodseriet.

Stationen råder over en privat lodshavn, et par lodsbåde og et lodshus. Der er 3 lodser og 3 lodsmedhjælpere (bådførere) fast tilknyttet stationen.
Lodsstationen som primært betjener skibe der sejler mellem Gabet og Lindø eller Odense Havn var indtil 2002 selvstændig som ”Odense Lodseri” hvor det blev sammenlagt med Kalundborg, Fredericia og Esbjerg under navnet ”Bælt og Fjord Lodseriet”.

 

Lods: farvandskendt navigatør, der vejleder skibe gennem vanskelige farvande og ved havneanløb for at sikre liv, materielle værdier og miljø.

Lidt historie om lodsvæsnet ved Odense fjord


Lodsningen fra Gabet startede omkring år 1800 med fiskere som ”kendt mand” og blev siden, omkring 1850, af mere officiel karakter da det første lodshus blev bygget. I 1902 blev yderligere to lodshuse bygget og frem til 1970’erne boede 3 lodser fast ved Gabet. Med bedre telefonforbindelser og ikke mindst udviklingen af skibsradioer blev behovet for at kunne møde ved lodsbåden inden for meget kort tid fjernet og lodserne kunne bosætte sig i oplandet.
Ud over lodseriet ved Gabet var der fra havnens oprindelse også et lodseri ved Stige som havde retten til at lodse fra Odense til Gabet og fra Stige til Odense. Her har der været op til 8 lodser. Skibstrafikken til Odense Havn, som på trods af konkurrence fra landevejstrafik og jernbane, formåede at ekspandere helt op til 1990’erne, gjorde det hensigtsmæssigt at lodserierne på fjorden blev slået sammen og i 1983 blev lodserierne samlet i et.


Storebæltsbroens indvielse blev begyndelsen på en kraftig reduktion i besejlingen af Odenses indre havn, hvor en del aktiviteter bliver droslet ned og lukket. Ud over lodsning på Odense Fjord deltager lodserne fra Gabet også i Farvandslodsningen i Storebælt og Kattegat.

Find informationer om lodsvæsnet på hjemmesiden.
www.pilotage.dk